Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Humburky - CZ052.3602.5212.049310 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Humburky

Číslo obce PRVKUK 49310
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.049310
Kód obce 570087
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.049310.01 Humburky 04931 49310

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Humburky leží cca 21 km západně od Hradce Králové a cca 2 km jihovýchodně od města Nový Bydžov, v nadmořských výškách cca 226 – 232 m n.m. Obec má 405 trvale bydlících obyvatel ve 136 rodinných domech. V obci převládá zástavba rodinných domů – jedná se o obec venkovského charakteru. V obci je také asi 5 chat (10 rekreantů).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Humburky - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Humburky Trvale bydlící - - - 405 410 410 415
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 405 410 410 415

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Humburky 344 358 373 377 385 393 392 405 407 406 392 393 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Humburky - - - 304 385 395 410

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 29 32 36 39
Maximální potřeba vody m3/den - - - 35 39 43 47
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 29,02 32,40 35,77 39,14
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 25,67 28,66 31,64 34,63
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 22,64 25,27 27,90 30,53
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,03 3,39 3,74 4,09
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,35 3,74 4,13 4,52

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V současné době má obec vybudován veřejný vodovod. Koncepce zásobení vodou byla navržena z vodovodního systému Nového Bydžova hlavním zásobovacím řadem PVC DN 200 mm, který odbočuje z hlavního zásobovacího řadu pro Nový Bydžov v místní části Metličany. V obci z tohoto hlavního zásobovacího řadu odbočují rozvodné řady Ø 110 mm pro zástavbu obce. Tlakové poměry obce Humburky jsou ovlivňovány vodojemem Prasek (1500 m3, dno 281,84, hl. 286,84 m n.m.). Při výškovém situování obce v průměrných nadmořských výškách cca 230 m n.m. je úroveň hydrostatického tlaku cca 0,54 MPa. Na systém veřejného vodovodu obce je napojena cca 1/2 obyvatel, ostatní obyvatelé jsou zásobeni vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK HK, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Humburky - - - 405 410 410 415

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Humburky - - - 405 410 410 415

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 40,09 40,42 40,76 41,09
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 13,39 13,50 13,61 13,72
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1,16 1,16 1,16 1,16
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,38 0,38 0,38 0,38

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současnosti je v obci vybudována oddílná splašková kanalizace, která je napojena na ČOV Měník. Materiálem gravitačních stok je korugované PVC DN 300 mm a výtlaku PE 100 SDR 11. Původní kanalizace nevyhovovala dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto byla vybudována nová oddílná kanalizace s tím, že stávající kanalizace je použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků. Spádové poměry na území obce umožnily zřízení gravitační splaškové kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod je prováděno pouze hlavním výtlakem na ČOV Měník. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích. V současné době je ČOV Měník na hranici své kapacity a neumožňmuje rozvoj obce Humburky.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V současné době je ČOV Měník na hranici své kapacity a neumožňmuje rozvoj obce Humburky. Řešením je intenzifikace ČOV Měník na kapacitu cca 1000 EO, nebo výstavba vlastní ČOV pro obec Humburky. Toto řešení je preferováno zastupiteli obce jako nejvíce vhodné. Obec tedy uvažuje o výstavbě ČOV pro svojí potřebu o cílové kapacitě cca 450-500 EO. ČOV bude situována u stávající čerpací stanice splaškových vod do obce Měník a vypouštění je předpokládáno do toku Cidlina. Po realizaci vlastní ČOV dojde k odpojení kanalizace, která odvádí splaškové vody na ČOV Měník.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Humburky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Humburky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva