Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kladruby - CZ052.3602.5205.051811 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Chlumec nad Cidlinou

Číslo obce PRVKUK 51811
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.051811
Kód obce 570109
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.051811.01 Kladruby 05181 51811

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Kladruby leží cca 24 km západně od Hradce Králové v jihovýchodní části města Chlumec nad Cidlinou na soutoku řeky Cidliny a Bystřice v nadmořských výškách okolo 215 – 226 m n.m. Místní část má 201 trvale bydlících obyvatel.Zástavba se nachází převážně podél páteřní komunikace.
Místní část Kladruby spadá pod městský úřad Chlumec nad Cidlinou.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace, ČOV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s., 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kladruby Trvale bydlící - - - 201 205 250 280
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 201 205 250 280

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chlumec nad Cidlinou 5401 5365 5372 5392 5403 5403 5412 5381 5418 5462 5501 5600 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kladruby - - - 201 205 250 280

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 30 34 38 42
Maximální potřeba vody m3/den - - - 36 41 46 50
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 30,06 34,00 37,94 41,88
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 29,24 33,07 36,90 40,73
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 21,31 26,76 32,20 37,65
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 7,93 8,97 10,01 11,04
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,83 1,04 1,25 1,46

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Kladruby mají vybudován veřejný vodovod – skupinový vodovod Chlumec nad Cidlinou RVS, který je posílen v rámci Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vodovod vlastní Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozuje Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-651800-48172898-1/1
IČPE: 5205-651800-48172898-1/1-27461211
 
Jako zdroj vody skupinového vodovodu Chlumec nad Cidlinou jsou využívány zdroje Třesice – Písek. Odtud je voda čerpána čerpací stanicí (35 l/s) do úpravny vody v Chlumci nad Cidlinou (v Palackého ulici) a z ní je dále čerpána do vodojemu Chlumec nad Cidlinou - 1650 m3 (257,20/262,60 m n.m.). V současné době je vodovod Chlumec posílen řadem DN 200 mm ve směru od Nového Bydžova z vodojemu Prasek, přes obce Zachrašťany, Zadražany a Nepolisy (směrem na sever od Chlumce nad Cidlinou).
Tlakové poměry ve městě jsou zajišťovány tlakovou úrovní z vodojemu Chlumec nad Cidlinou o objemu 1650 m3 (257,20/262,60 m n.m.) a čerpací stanice. Tento podzemní vodojem je umístěn v jihozápadní části města v lokalitě Na Františku.
Ve vlastním městě je rozvedena rozsáhlá vodovodní síť, ze které jsou zásobeny jednotlivé objekty.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeny téměř všechny nemovitosti.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. Staré nevyhovující řady budou průběžně nahrazovány novými.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že skupinový vodovod Chlumec nad Cidlinou je zásobován z více zdrojů, je možné při vyřazení jednoho či několika zdrojů zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zdrojů zbývajících.
Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kladruby - - - 201 205 250 280

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kladruby - - - 201 205 250 280

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 6,72 13,75 20,79 27,82
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,18 9,27 14,37 19,46
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 5,21 3,47 1,74 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 3,24 2,16 1,08 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Kladrubech je kanalizace, která je napojena na centrální čistírnu odpadních vod Chlumec nad Cidlinou. Na kanalizační síti jsou odlehčovací komory a přečerpávací stanice. Kanalizaci vlastní Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., provozuje Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje kanalizace Chlumec nad Cidlinou SS:
IČME: 5205-651800-48172898-3/1
IČPE: 5205-651800-48172898-3/1-27461211

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizační síť a tím i na ČOV dle potřeby napojovány nově zastavené lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kladruby 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kladruby - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva