Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lučice - CZ052.3602.5205.088293 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Chlumec nad Cidlinou

Číslo obce PRVKUK 88293
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.088293
Kód obce 570109
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.088293.01 Lučice 08829 88293

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Lučice leží cca 25 km západně od Hradce Králové a cca 2 km jižně od města Chlumec nad Cidlinou v nadmořských výškách okolo 212 – 218 m n.m. Místní část má 170 trvale bydlících obyvatel. Zástavba se nachází převážně kolem místních komunikací. Západní částí m.č. protéká řeka Cidlina. Na území m.č. se nachází cca 30 chalup (60 rekreantů).
Místní část Lučice spadá pod městský úřad Chlumec nad Cidlinou.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s, 2018
TE studie-Nákladání se splaškovými odpadními vodami v místních částech Lučice a Pamětník, REC projekt

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lučice Trvale bydlící - - - 170 175 180 185
Přechodně bydlící - - - 60 60 60 60
Celkem - - - 230 235 240 245

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chlumec nad Cidlinou 5401 5365 5372 5392 5403 5403 5412 5381 5418 5462 5501 5600 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lučice - - - 170 175 180 185

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 25 26 27 28
Maximální potřeba vody m3/den - - - 31 31 32 33
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 25,43 26,17 26,92 27,67
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 24,73 25,45 26,18 26,91
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 18,02 19,14 20,26 21,38
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 6,71 6,90 7,10 7,30
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,70 0,74 0,79 0,83

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V ZSJ Lučice jsou zásobeny veřejným vodovodem – skupinovým vodovodem Chlumec nad Cidlinou RVS, který je posílen v rámci Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vodovod vlastní VaK Hradec Králové,a.s., provozuje Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-651800-48172898-1/1
IČPE: 5205-651800-48172898-1/1-27461211
 
Jako zdroj vody skupinového vodovodu Chlumec nad Cidlinou jsou využívány zdroje Třesice – Písek. Odtud je voda čerpána čerpací stanicí (35 l/s) do úpravny vody v Chlumci nad Cidlinou (v Palackého ulici) a z ní je dále čerpána do vodojemu Chlumec nad Cidlinou - 1650 m3 (257,20/262,60 m n.m.). V současné době je vodovod Chlumec posílen řadem DN 200 mm ve směru od Nového Bydžova z vodojemu Prasek, přes obce Zachrašťany, Zadražany a Nepolisy (směrem na sever od Chlumce nad Cidlinou).
Tlakové poměry ve městě jsou zajišťovány tlakovou úrovní z vodojemu Chlumec nad Cidlinou o objemu 1650 m3 (257,20/262,60 m n.m.) a čerpací stanice. Tento podzemní vodojem je umístěn v jihozápadní části města v lokalitě Na Františku.
Ve vlastním městě je rozvedena rozsáhlá vodovodní síť, ze které jsou zásobeny jednotlivé objekty.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeny téměř všechny nemovitosti.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že skupinový vodovod Chlumec nad Cidlinou je zásobován vodou z více zdrojů, je možné při vyřazení jednoho či několika zdrojů zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zdrojů zbývajících.
Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lučice - - - 16 21 26 185

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lučice - - - 0 0 0 185

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,81 6,71 12,60 18,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,03 3,72 7,41 11,10
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V ZSJ Lučice je gravitační jednotná kanalizace. Kanalizaci vlastní Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s., provozuje Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5205-688291-48172898-3/1
IČPE: 5205-688291-48172898-3/1-27461211
 
Do kanalizace jsou zaústěny předčištěné splaškové vody ze septiků a DČOV . Některé objekty mají žumpy na vyvážení. Vyústění kanalizace je do Mlýnské Cidliny a vlastní vyústění nečiní žádné hygienické závady.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci doporučujeme v obci realizovat novou tlakovou kanalizaci. Stávající kanalizace bude využívána pro odvod dešťových vod z komunikací a jednotlivých nemovitostí.
 
Obec bude realizovat na základě technicko-ekonomické studie likvidaci splaškových OV v obci výstavbou gravitační a tlakové kanalizace s výtlakem na ČOV Chlumec n.C. Součástí výstavby budou i 3 ČS. Celkem bude realizováno přes 2,5 km gravitační kanalizace a 2 km tlakové kanalizace. Předpokládané dokončení všech prací je v roce 2030. Předpokládané náklady na realizaci dle Metodického pokynu Mze 401/2010-15000 jsou cca 19,232 mil. Kč.
Po realizaci projektu bude stávající kanalizace užívána jako dešťová.
 
Do doby výstavby nové kanalizační sítě navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Další možností je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lučice 0,0 19 231,8 19 231,8

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lučice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva