Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Pamětník - CZ052.3602.5205.117536 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Chlumec nad Cidlinou

Číslo obce PRVKUK 117536
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.117536
Kód obce 570109
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.117536.01 Pamětník 11753 117536

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Pamětník leží cca 26 km západně od Hradce Králové a cca 3 km jižně od města Chlumec nad Cidlinou v nadmořských výškách okolo 200 – 210 m n.m. Obec má 107 trvale bydlících obyvatel. Zástavba se nachází převážně kolem místních komunikací. Západní částí obce protéká řeka Cidlina. Na území obce se nachází 33 chalup (66 rekreantů).
Místní část Pamětník spadá pod městský úřad Chlumec nad Cidlinou.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., 2018
TE studie-Nákládání se splaškovými odpadními vodami v místních částech Lučice a Pamětník, REC projekt

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pamětník Trvale bydlící - - - 107 110 115 120
Přechodně bydlící - - - 66 66 66 66
Celkem - - - 173 176 181 186

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chlumec nad Cidlinou 5401 5365 5372 5392 5403 5403 5412 5381 5418 5462 5501 5600 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pamětník - - - 104 107 112 117

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 11 12 12 13
Maximální potřeba vody m3/den - - - 13 14 14 15
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 11,12 11,58 12,05 12,51
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 10,34 10,77 11,20 11,63
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,34 11,19 12,03 12,88
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,78 0,85 0,91 0,98

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Pamětník má vybudován veřejný vodovod. Vodovod vlastní Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozuje Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-717533-48172898-1/1
IČPE: 5205-717533-48172898-1/1-27461211
 
Tato místní část je zásobena z vlastního zdroje s ATS, který je umístěn v jihovýchodní části m.č. Z této ATS je veden zásobovací řad, z něhož odbočují rozvodné řady.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vodovod vlastní VaK Hradec Králové,a.s., provozuje Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
 
V systému vodovodu Pamětník se projevuje omezená kapacita a kvalita jímané vody z místních vodních zdrojů. Z tohoto důvodu je nutné napojení obce Pamětník na VSVČ, resp. Chlumec n. C. ze stávajícího vodovodu v obci Štít, kde je zakončen rozvodný řad DN 150.
 
Zásobní řad v délce 575 m k lokalitě Chárovna se navrhuje DN 150 s ohledem na možné propojení se stávajícím vodovodem Lučice pro bezpečný provoz celého vodovodního  systému SV Chlumec nad Cidlinou. Od lokality Chárovna se navrhuje vodovodní zásobní řad do Pamětníku DN 100 v délce 850 m. Investice se doporučuje realizovat v návrhovém období (do r. 2030). Předpokládané náklady na realizaci dle Metodického pokynu Mze 401/2010-15000 jsou cca 3,837 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pamětník - - - 104 107 112 120

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pamětník - - - 0 0 0 120

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,57 6,38 9,19 12,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,04 2,42 4,81 7,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,24 0,16 0,08 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Stávající kanalizace v Pamětníku je gravitační jednotná. Kanalizaci vlastní Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozuje Královéhradecká provozní, a.s.
 
Do kanalizace jsou zaústěny předčištěné splaškové vody ze septiků a DČOV . Některé objekty mají žumpy na vyvážení. Vyústění kanalizace je do Mlýnské Cidliny a vlastní vyústění nečiní žádné hygienické závady.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní část doporučujeme realizovat novou kanalizaci, s tím že stávající kanalizace bude využívána pro odvod dešťových vod z komunikací a jednotlivých nemovitostí.

 

Místní část bude realizovat na základě technicko-ekonomické studie likvidace splaškových OV v obci výstavbou tlakové kanalizace s napojením na nově vybudovanou ČOV Pamětník. Součástí výstavby bude cca 1105 m potrubí PE D 50-90 a podružné tlakové řady od domovních čerpacích jímek do hlavního řadu PE D 40-50 v délce cca 600m. Nově budovaná ČOV bude mít kapacitu 200 EO. Předpokládané dokončení všech prací je do roku 2030. Předpokládané náklady na realizaci dle Metodického pokynu Mze 401/2010-15000 jsou cca 8,373 mil. Kč.

Stávající kanalizace bude po realizaci projektu užívána jako dešťová.

 

Do doby výstavby nové kanalizační sítě navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Další možností je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pamětník 0,0 8 373,0 8 373,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pamětník - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva