Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Šestajovice - CZ052.3605.5206.162400 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Šestajovice

Číslo obce PRVKUK 162400
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.162400
Kód obce 547654
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.162400.01 Šestajovice 16240 162400

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Šestajovice (260 – 276 m n. m.) leží na katastrálním území Šestajovice u Jaroměře (762407).
 
Trvale zde žije celkem 145 obyvatel. Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.
 
Sídelní zástavba má radiokoncentrické uspořádání. Podél Šestajovic protéká Stará řeka (Metuje). Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Šestajovice leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017, 2018 vodovod a kanalizace
Kanalizační řád obce (B. Kouba, 03/2016)
Informace obce Šestajovice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šestajovice Trvale bydlící - - - 145 150 150 150
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 145 150 150 150

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Šestajovice 178 190 190 196 188 181 180 181 178 177 178 174 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šestajovice - - - 143 143 143 143

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 15 15 15 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 16 16 16 17
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,07 12,07 12,07 12,07
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,78 8,78 8,78 8,78
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,78 8,78 8,78 8,78
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,29 3,29 3,29 3,29

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Obec Šestajovice je zásobena pitnou vodou z vodovodu Šestajovice, který je součástí skupinového vodovodu Jaroměř. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky a zásobí pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vlastníkem vodovodu je Obec Šestajovice, provozovatelem společnost Městské vodovody a kanalizace Jaroměř s.r.o.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 143
Počet přípojek: 56
 
Vodovod Šestajovice je zásoben pitnou vodou z úpravny vody Starý Ples, odkud je přivedena výtlačným přiváděcím řadem do věžového vodojemu Jasenná 100 m3 s d. v. 304,0 m n. m. a dále zásobovacím řadem do obce, kde je voda rozvedena po spotřebišti.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo výrazně na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.
 
Kvalita vody pro konečného spotřebitele je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu. V prameništi Jaroměř musí být vybudován nový zdroj vody pro zvýšení spolehlivosti zásobení skupinového vodovodu vodou.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou zabezpečenost maximální denní potřeby nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jaroměř bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody nebo dovozem vody z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost 3 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šestajovice - - - 126 135 150 180

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šestajovice - - - 126 135 150 180

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 10,06 12,46 14,86 17,26
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,56 8,64 9,72 10,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,47 0,48 0,49 0,50
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,24 0,25 0,25 0,26

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Šestajovice mají vybudovanou jednak dešťovou kanalizaci, jednak oddílnou splaškovou kanalizaci, která podchycuje veškeré splaškové odpadní vody z obce a tyto jsou čerpací stanicí převáděny do Jasenné a následně do kanalizačního systému města Jaroměř, zakončeného ČOV.
Celková délka oddílné splaškové kanalizace je 3,364 km, gravitační kanalizace DN 250 má 1,668 km, výtlačné potrubí DN 100 má délku 1,696 km. Na splaškové kanalizaci Šestajovice je vybudována jedna čerpací šachta.
Vlastníkem a provozovatelem splaškové kanalizace je Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající oddílná splašková gravitační kanalizace s přečerpáním do Jaroměře, která byla do provozu uvedena v roce 2016, odvádí splaškové vody od všech obyvatel obce Šestajovice.
S ohledem na skutečnost, že kanalizační systém je zcela nový a na úplném začátku své životnosti, se nepředpokládá v návrhovém období jeho rozšíření nebo úpravy.
Pouze běžná údržba s cílem dosažení maximální efektivity provozu, zejména čerpací techniky.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Šestajovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Šestajovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva