Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chudeřice - CZ052.3602.5205.054780 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Chudeřice

Číslo obce PRVKUK 54780
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.054780
Kód obce 570125
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.054780.01 Chudeřice 05478 54780

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Chudeřice leží v jihozápadní části bývalého okresu Hradec Králové na hranici dvou krajů cca 6 km východně od města Chlumec nad Cidlinou, v nadmořských výškách 230 – 235 m n.m. Obec má 212 trvale bydlících obyvatel v 72 rodinných domech. Obcí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. Urbanistický návrh Chudeřic vytváří předpoklady pro výstavbu zejména rodinných domů (73 rodinných domů pro návrhové období a 12 rodinných domů do rezervy) a doplnění očanské vybavenosti. Realizace RD započala a představuje orientační přírůstek obyvatelstva pro návrhové období až o 292 obyvatel a 48 obyvatel jako rezervu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Chudeřice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chudeřice Trvale bydlící - - - 260 260 270 300
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 260 260 270 300

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chudeřice 211 228 225 240 245 246 247 252 258 259 264 264 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chudeřice - - - 260 260 270 300

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 32 33 35 36
Maximální potřeba vody m3/den - - - 38 40 42 44
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 31,54 33,16 34,78 36,39
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 27,90 29,33 30,76 32,19
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 24,92 26,19 27,47 28,75
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,99 3,14 3,29 3,45
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,64 3,83 4,01 4,20

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Chudeřice má vybudovaný veřejný vodovod. Voda je přiváděna gravitačně od VDJ Přím přes redukční šachtu Nechanice a dále jižním směrem až do areálu věžového vodojemu Kratonohy, odtud již neprotéká přes vodojem o obsahu 200 m3, ale je dopravována přímo z potrubí přes redukční ventil. Voda do obce je přiváděna řadem DN 200 PVC přes Obědovice a Káranice. Tlakové poměry obce jsou, díky tomuto novému řešení, příznivější a pohybují se v úrovni 0,3 - 0,35 Mpa. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů, připojovány jednotlivé objekty a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chudeřice - - - 260 260 270 300

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chudeřice - - - 260 260 270 300

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 38,31 39,64 40,98 42,31
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 12,45 12,89 13,32 13,76
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,25 0,25 0,25 0,25
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,08 0,08 0,08 0,08

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována nová oddílná splašková kanalizace a centrální mechanicko biologická ČOV, na kterou jsou sváděny odpadní vody z Chudeřic a Káranic. Odpadní vody jsou svedeny z obce směrem na sever za železniční trať, kde je vybudována ČOV. Výtoky z původních žump a septiků byly zaslepeny a napojeny do splaškové kanalizace, ústící na centrální ČOV. Kanalizace je gravitační z materiálu PVC a BET v dimenzích DN 300 - DN 500. Malý kousek zaústění odpadních vod na ČOV je řešen výtlakem z materiálu PE 100 DN 90 mm. Srážkové vody jsou sváděny dešťovou kanalizací PVC DN 400 mm do svodnice na západní straně obce.
Povolení k nakládání s předčištěnými vodami z ČOV bylo vydáno pod značkou SZ MMHK/131907/2017ŽP1/Ruc/MMHK/161903/2017.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou dle potřeby na splaškovou kanalizaci napojovány jednotlivé objekty a případným prodloužením kanalizační stoky i nově vzniklé lokality. Dále bude na kanalizaci a ČOV prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chudeřice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chudeřice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva