Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jeníkovice - CZ052.3602.5205.058360 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jeníkovice

Číslo obce PRVKUK 58360
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.058360
Kód obce 570133
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2089
Třebechovice pod Orebem

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.058360.01 Jeníkovice 05836 58360

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Jeníkovice leží cca 9 km východně od Hradce Králové a cca 2 km severně od města Třebechovice pod Orebem, v nadmořských výškách 268 – 280 m n.m. Obec má 460 trvale bydlících obyvatel převážně v rodinných a bytových domech. Obcí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. Jedná se o typickou vesnici se zemědělskou výrobou a drobnými soukromými podniky.
Z větších firem se v obci nachází firma AKRA, zabývající se zemědělskou výrobou a několik drobných podnikatelů.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017, 2018 kanalizace
Kanalizační řád
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jeníkovice Trvale bydlící - - - 460 465 462 460
Přechodně bydlící - - - 50 50 45 52
Celkem - - - 510 515 507 512

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jeníkovice 434 436 446 469 480 486 481 471 460 465 467 486 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jeníkovice - - - 335 340 350 355

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 35 36 36 37
Maximální potřeba vody m3/den - - - 42 43 44 44
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 34,95 35,65 36,34 37,04
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 29,43 30,02 30,60 31,19
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 25,50 26,01 26,51 27,02
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,93 4,01 4,08 4,16
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,52 5,63 5,74 5,85

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V současné době jsou Jeníkovice zásobovány ze skupinového vodovodu Hradec Králové, resp. Třebechovice pod Orebem.
Hlavní zásobovací řad DN 200 je veden podél komunikace z Třebechovic p. O. do Jeníkovic. Na kraji zástavby Třebechovice je vybudována ATS Jeníkovice, která zajišťuje požadovanou tlakovou úroveň v síti. Rozvodné řady jsou vedeny v podstatě po celé obci v komunikacích.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu ATS Jeníkovice (0,35 MPa).
Na systém veřejného vodovodu obce je napojena převážná část obyvatel obce. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.
Majitelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové a provozovatelem je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající rozvody vodovodu vyhovují pro stávající stav i pro rozvoj obce. V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově budované RD nebo nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren z prameniště Třebechovice pod Orebem a současně z vodovodu Třebechovice pod Orebem nebo vody balené.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jeníkovice - - - 412 410 420 430

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jeníkovice - - - 0 410 420 430

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 39,50 40,08 40,65 41,23
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,26 1,23 1,19 1,16
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době má obec Jeníkovice vybudován systém jednotné splaškové kanalizace, zakončené čtyřmi výustěmi. Severní, rozlohou menší část je svedena jednak do Podveského potoka, který vede podél požární nádrže a ústí jako pravobřežní přítok do Pavlovského potoka a jednak přímo do Pavlovského potoka. Rozlohou větší část je svedena směrem jižním s vyústěním opět do otevřené bezejmenné vodoteče (IDVT 10171760) ve správě Povodí Labe s.p., která opět ústí do Pavlovského potoka. Kanalizace je provedena převážně v místních komunikacích. Odpadní vody od obyvatelstva jsou čištěny individuelně v septicích s přepadem do obecní kanalizace, nebo přímo do zatrubené vodoteče (centrální část), místy i do podmoku (okrajové části).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec plánuje v roce 2019 zahájit projektovou přípravu stavby dočišťovacích nádrží v jižní části obce.
Veškeré odpadní vody od jednotlivých producentů budou předčištěny v domovních předčistících zařízeních a předčištěné vody budou do navržených dočišťovacích nádrží odvedeny stávající kanalizací. V rámci stavby bude provedena revize stávající kanalizace (kamerová prohlídka) a poškozené úseky stok budou postupně vyměněny.
Vlastní realizace dočišťovacích nádrží se plánuje v letech 2020 - 2021.
Do doby jejich zprovoznění je nutno u rekonstruovaných objektů provést revizi a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za lokální ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo lokální domovní ČOV.
U nově vybudovaných objektů (v okrajových částech), které nebudou napojeny na veřejnou kanalizaci by mělo být čištění odpadních vod řešeno v souladu s nařízením vlády 57/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jeníkovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jeníkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva