Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Klamoš - CZ052.3602.5205.065421 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Klamoš

Číslo obce PRVKUK 65421
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.065421
Kód obce 570168
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.065421.01 Klamoš 06542 65421

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Klamoš leží v jihozápadní části bývalého okresu Hradec Králové na hranici dvou krajů cca 5 km jihovýchodně od města Chlumec nad Cidlinou, v nadmořských výškách 228 – 240 m n.m. Obec má 350 trvale bydlících obyvatel . V obci převládá zástavba rodinných domů. V obci se také nachází asi 20 chalup.
 
Předpokládá se nárůst obyvatel cca o 100 vzhledem kplánované výstavbě RD.
 
 
Podklady
Vume/VUPE 2017
Informace od starosty obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Klamoš Trvale bydlící - - - 350 400 450 460
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 400 450 500 510

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klamoš 396 392 394 399 404 401 398 394 390 384 404 408 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Klamoš - - - 191 280 340 370

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 13 17 21 25
Maximální potřeba vody m3/den - - - 19 25 31 37
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,80 16,79 20,79 24,79
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 12,45 16,34 20,22 24,11
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,49 13,77 17,04 20,32
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,96 2,57 3,18 3,79
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,35 0,25 0,15 0,05

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Klamoš má vybudován veřejný vodovod napojený na vodárenskou skupinu Chlumec nad Cidlinou a tím i na Vodárenskou soustavu Východní Čechy. Zdrojem vody jsou vrty v prostoru Třesice – Písek a v současné době i vodárenské zdroje propojených okresů Náchod, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim. Z těchto zdrojů lze dodat potřebná množství vody i do výhledu.
 
Tlakové poměry v obci jsou zajišťovány tlakovou úrovní z vodojemu Chlumec nad Cidlinou o objemu 1650 m3 (257,20/262,60 m n.m.). Úroveň hydrostatického tlaku odpovídá cca 0,25 – 0,32 MPa.
 
Z vodojemu vede zásobní řad východním směrem na Nové Města a až do Kratonoh. V Novém Městě odbočuje zásobní řad Ø 160 mm pro obce Klamoš a Štít. Vodovodní síť v Klamoši má páteřní řad Ø 160 mm, rozvodné řady jsou Ø 110 mm.
Na systém veřejného vodovodu obce je napojena cca 1/2 obyvatel, ostatní obyvatelé jsou zásobeni vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
 
Provozovatelem vodovodu je Královéhradecká provozní, a.s. a vlastníkem Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s..

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. Dále se ve výhledu počítá se zasíťováním lokality plánované výstavby RD.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Klamoš - - - 360 410 460 470

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Klamoš - - - 360 410 460 470

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 20,00 22,03 24,07 26,10
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 14,52 16,00 17,48 18,96
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Klamoši (350 obyvatel) byla původní jednotná kanalizace, která nevyhovovala technickým stavem, nahrazena kanalizací splaškovou tlakovou. Původní kanalizace zůstala v provozu jako kanalizace dešťová.
V obci (100 nemovitostí) je 3 650 m tlakové kanalizace PE 63-110 a 100 ks domovních čerpacích stanic s tlakovými přípojkami.
Připojení čerpacích stanic je řešeno z nemovitostí. Kanalizační systém tlakové kanalizace je zakončen mechanicko-biologickou ČOV pro kapacitu 450 EO při silnici Klamoš – Chlumec nad Cidlinou. S ohledem na minimální průtoky vodotečí je ČOV III. stupně čištění v podobě pískového filtru. Výusť z ČOV je zaústěna do bezejmenné vodoteče – povrchového odvodnění, vytékajícího z místního rybníka Holomáč.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období se uvažuje pouze s rozšířením tlakové kanalizace do oblasti plánované výstavby RD v rozsahu cca 1 km a dále běžná údržba stávající sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Klamoš 2 400,0 2 010,0 4 410,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Klamoš - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva