Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kosice - CZ052.3602.5205.069833 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kosice

Číslo obce PRVKUK 69833
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.069833
Kód obce 570176
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.069833.01 Kosice 06983 69833

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kosice leží cca 19 km západně od Hradce Králové a cca 7 km jihovýchodně od města Nový Bydžov, v nadmořských výškách cca 222 – 238 m n.m. Obec má 340 trvale bydlících obyvatel ve 128 rodinných domech. V obci převládá zástavba rodinných domů – jedná se o obec venkovského charakteru. V obci se z větších podniků nachází firma Stavoka (stavebnictví – 120 zaměstnanců) a firma Kombi - Málek (truhlářství – 15 zaměstnanců). Urbanistická koncepce uvádí možnou výstavbu cca 35 rodinných domků (140 osob).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Kosice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kosice Trvale bydlící - - - 318 340 380 400
Přechodně bydlící - - - 1 0 0 0
Celkem - - - 319 340 380 400

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosice 321 332 326 346 350 351 345 347 347 343 341 344 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kosice - - - 296 330 340 350

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 25 26 28 29
Maximální potřeba vody m3/den - - - 30 32 33 35
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 24,85 26,36 27,87 29,38
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 21,98 23,32 24,66 25,99
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 16,62 17,63 18,64 19,65
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,36 5,69 6,02 6,34
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,87 3,04 3,22 3,39

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Kosice má vybudován systém zásobování vodou, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Voda je přiváděna gravitačně od VDJ Přím přes redukční šachtu Nechanice a dále jižním směrem až do areálu věžového vodojemu Kratonohy. Zde již neprotéká přes vodojem o obsahu 200 m3, ale je dopravována přímo z potrubí přes redukční ventil. Voda do obce je přiváděna řadem DN 200 PVC, rozvodné řady jsou v dimenzích DN 150 a DN 100. Tlakové poměry obce jsou tímto novým řešením příznivější a pohybují se v úrovni 0,4 - 0,5 Mpa.
Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kosice - - - 330 330 380 400

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kosice - - - 330 330 380 400

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 32,36 33,03 33,69 34,36
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,09 3,15 3,22 3,28
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1,39 1,39 1,39 1,39
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,13 0,13 0,13 0,13

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována gravitační jednotná kanalizace zakončena mechanicko - biologickou čistírnou odpadních vod. Z ČOV je vyčištěná voda svedena přes revizní šachtu do řeky Bystřice. V rámci stavby kanalizace Kosičky byla ČOV Kosice intenzifikována a kapacita byla navýšena na 800 EO. Na ČOV Kosice je napojena i Bydžovská Lhotka. V současné době má obec zpracovanou projektovou dokumentaci na novou oddílnou splaškovou kanalizaci. Nové stoky nahradí stávající kanalizaci jednotného typu, dále bude v obci Kosice rozšířena splašková kanalizace i do ostatních částí obce. Úseky jednotných kanalizačních stok budou ponechány k odvádění dešťových a drenážních vod z přilehlých komunikací a blízkého okolí, současné odlehčovací komory budou zrušeny.
Provozovatelem celé splaškové kanalizační sítě a ČOV zůstane obec Kosice.
 
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající ČOV vyžaduje doplnění mechanického předčištění, které chybí. V rámci výstavby bytového typu je nutno v návrhovém období uvažovat o intenzifikaci ČOV na kapacitu cca 1100 - 1300 EO. Dále budou v návrhovém období na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality a prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kosice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kosice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva