Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kosičky - CZ052.3602.5205.069841 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kosičky

Číslo obce PRVKUK 69841
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.069841
Kód obce 570184
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.069841.01 Kosičky 06984 69841

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kosičky leží cca 18 km západně od Hradce Králové a cca 8 km jihovýchodně od města Nový Bydžov, v nadmořských výškách cca 226 – 234 m n.m. Obec má 348 trvale bydlících obyvatel ve 122 rodinných domech. V obci převládá zástavba rodinných domů a je zde také několik bytovek . V obci se nachází firma Agropodnik – středisko Kosičky (živočišná a rostlinná výroba), která zaměstnává 75 zaměstnanců. Je zde také cca 17 chalup (50 rekreantů).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Kosičky - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kosičky Trvale bydlící - - - 370 348 350 355
Přechodně bydlící - - - 50 0 0 0
Celkem - - - 420 348 350 355

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosičky 361 354 344 338 337 343 354 347 348 340 349 344 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kosičky - - - 316 340 345 355

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 27 28 29 30
Maximální potřeba vody m3/den - - - 32 33 35 36
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 26,68 27,78 28,88 29,98
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 23,61 24,58 25,55 26,52
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,99 14,57 15,14 15,72
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 9,61 10,01 10,41 10,80
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,08 3,21 3,33 3,46

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Kosičky má vybudován systém zásobování vodou, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Voda je přiváděna gravitačně od VDJ Přím přes redukční šachtu Nechanice a dále jižním směrem až do areálu věžového vodojemu Kratonohy. Zde již neprotéká přes vodojem o obsahu 200 m3, ale je dopravována přímo z potrubí přes redukční ventil. Voda do obce je přiváděna řadem DN 200 PVC, rozvodné řady jsou v DN 100. Tlakové poměry obce jsou tímto novým řešením příznivější a pohybují se v úrovni 0,4 - 0,5 Mpa.
Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kosičky - - - 332 332 340 345

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kosičky - - - 332 332 340 345

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 33,71 33,98 34,24 34,51
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,22 3,25 3,27 3,30
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je v současné době vybudována gravitační splašková kanalizace zakončená čerpací stanicí. Čerpací stanice je zhotovena jako kruhová prefabrikovaná jímka s bezpečnostním přelivem zaústěným do přilehlého toku Bystřice.
Splaškové vody jsou pomocí výtlaku o délce 375 m přečerpávány do kanalizační sítě obce Kosice a tím na intenzifikovanou ČOV Kosice. Povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Kosičky vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 29.4.2009.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kosičky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kosičky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva