Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Podoliby - CZ052.3602.5212.072516 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Králíky

Číslo obce PRVKUK 72516
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.072516
Kód obce 570192
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.072516.01 Podoliby 07251 72516

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Podoliby leží cca 21 km severozápadně od Hradce Králové a cca 6 km severovýchodně od města Nový Bydžov v nadmořských výškách okolo 232 – 236 m n.m. Zástavba obce má charakter venkovského typu – převládá zástavba rodinných domků. Obec má 77 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je situována převážně kolem místních komunikací. Podoliby jsou místní částí obce Králíky.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Králíky - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podoliby Trvale bydlící - - - 77 77 80 80
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 77 77 80 80

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Králíky 376 394 387 381 379 384 390 371 372 391 398 402 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podoliby - - - 84 70 75 80

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 9 9 9 9
Maximální potřeba vody m3/den - - - 11 11 11 11
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 9,30 9,15 9,01 8,86
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,23 8,10 7,97 7,84
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,04 7,91 7,78 7,66
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,19 0,19 0,18 0,18
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,07 1,06 1,04 1,02

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Podoliby je zásobena stávajícím vodovodem, který je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy. Základ soustavy v této části bývalého okresu Hradec Králové tvoří vodojem Prasek – 1500 m3, do kterého je dodávána voda z vodárenské soustavy od Hradce Králové (z vodojemu Přím) a dále z úpravny vody Nový Bydžov. Z vodojemu pak vede zásobní řad na Nový Bydžov, ze kterého vede odbočka na věžový vodojem Králíky. Před vodojemem byla původně přerušovací akumulace s čerpací stanicí, v současné době, po rekonstrukci některých částí vodovodní sítě doteče voda z vodojemu Prasek do vodojemu Králíky gravitačně, takže akumulace i podávací ČS jsou vyřazeny z provozu. Z věžového vodojemu Králíky – 200 m3 (274,18/279,87 m n.m.) pak voda teče gravitačně přes Králíky, Chmelovice a dále podél osady Janatov až na okraj Lodína, kde je akumulace 30 m3 a ATS na zvýšení tlaku v síti. ATS má výkon 5,7 l/s a voda z ní je dodávána do Lodína a Petrovic. Pro horní část Petrovic je zřízena další malá ATS ke zvýšení tlaku. V obci Chmelovice ze zásobního řadu z vodojemu Králíky odbočuje řad pro obec Podoliby. Z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce. Zástavba obce je v tlakovém pásmu věžového vodojemu Králíky. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nové RD a nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a odboček. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podoliby - - - 67 67 70 70

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podoliby - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 7,34 7,52 7,71 7,89
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,51 0,52 0,54 0,55
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována povrchová kanalizace z betonových trub DN 200 - 400 mm, která má charakter zatrubněných příkopů a je vyústěna pod obcí do silničního příkopu a do polí. Splaškové odpadní vody jsou jímány do žump a ojediněle vyváženy. U nové výstavby jsou odpadní vody vedeny přes septik nebo domovní ČOV do stávající kanalizace. Kanalizace má několik stok, které jsou dle gravitačních možností zakončeny celkem 6 výústními objekty do Králického potoka. Obec není svedena na centrální čistírnu odpadních vod.
Platnost povolení k vypouštění odpadních vod byla vydána rozhodnutím č. V/15339/2016/Vor/2599/2016/25-59-2.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a tomu, že vyústění stávající kanalizace nečiní hygienické závady doporučujeme v navrhovaném období zachovat stávající systém odkanalizování obce. Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a smlouvou na pravidelné vyvážení. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Podoliby 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Podoliby - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva