Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kunčice - CZ052.3602.5205.077054 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kunčice

Číslo obce PRVKUK 77054
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.077054
Kód obce 570214
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.077054.01 Kunčice 07705 77054

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kunčice leží cca 14 km západně od Hradce Králové a cca 2 km jižně od města Nechanice v nadmořských výškách okolo 235 – 250 m n.m. Západním krajem obce prochází řeka Bystřice. Obec má 350 trvale bydlících obyvatel a 30 přechodně bydlících rekreantů. V obci se nachází 149 domů.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,VaK Hradec Králové, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kunčice Trvale bydlící - - - 350 360 380 400
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 380 390 410 430

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kunčice 299 299 311 312 331 334 330 353 356 358 380 380 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kunčice - - - 180 190 210 230

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 18 20 22 24
Maximální potřeba vody m3/den - - - 22 24 26 28
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 18,41 20,11 21,82 23,52
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 16,28 17,79 19,29 20,80
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,21 14,43 15,66 16,88
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,07 3,35 3,64 3,92
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,12 2,32 2,51 2,71

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Kunčice má vybudován veřejný vodovod o délce 5,175 km. Tento vodovod je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní a.s.
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-677051-48172898-1/1
IČPE: 5205-605972-48172898-1/1-27461211
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Zásobní řad DN 300 je napojen jižně pod Nechanicemi na řad DN 400 mm vedený z vodojemu Horní Přím o obsahu 1000 m3 (309/313 m n.m.) . Zásobní řad DN 300 pokračuje podél komunikace jižním směrem až do Kunčic, kde z něho odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci.
 
Zástavba obce je v tlakovém pásmu redukční šachty Nechanice.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Na systém veřejného vodovodu obce je napojena cca ½ obyvatel, ostatní jsou zásobování vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Nouzové zásobování připojených obyvatel lze též zajistit dovozem vody z ÚV Nový Bydžov (cca 14 km). Lze též využít artézkou studni Melgi, kvalita vody i kapacita zdroje je neznámá. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kunčice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kunčice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována soustava povrchových svodů podél komunikace, do kterých jsou vypouštěny předčištěné splaškové vody ze 45 DČOV, septiků, jsou zde i jímky na vyvážení. Obec disponuje povolením vypouštění z obecní kanalizace a podává hlášení do ISPOP. Svody z hlavní části obce vyúsťují dvěmi výustmi do řeky Bystřice. Horní (východní) část obce (nová výstavba) je zaústěna samostatnou kanalizací do soustavy rybníků, které jsou v této části. Kanalizace odvádí i značné množství balastních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto navrhujeme vybudovat novou oddílnou kanalizaci s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků. Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod by bylo prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích. Odpadní vody budou svedeny z obce směrem na Nechanice (na sever), kde je navržena čerpací stanice. Z této čerpací stanice pokračuje výtlak podél
komunikace směrem na Nechanice, kde se zaústí do stávající kanalizační sítě Nechanic a tou splašky pokračují až na novou ČOV Nechanice.
Výstavbu nové kanalizační sítě doporučujeme (vzhledem k počtu obyvatel a finančním nárokům) realizovat po návrhovém období (po r. 2030).
Do doby výstavby nové kanalizační sítě, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kunčice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kunčice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva