Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lejšovka - CZ052.3602.5205.079880 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lejšovka

Číslo obce PRVKUK 79880
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.079880
Kód obce 570222
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.079880.01 Lejšovka 07988 79880

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lejšovka leží cca 10 km severovýchodně od Hradce Králové a cca 5 km východně od města Smiřice, v nadmořských výškách 250 – 260 m n.m. Obec má 219 trvale bydlících obyvatel a 20 rekreantů v 80 rodinných domech. Obec se rozprostírá mezi Smržovským potokem a páteřní komunikací, podél které se nachází většina zástavby.
V obci se nachází také dvě chaty a asi třináct chalup. V obci je podnik Rolana (zemědělská výroba), který zaměstnává cca 40 zaměstnanců a firma SPXO (výroba nábytku na výstavy), který zaměstnává 20 zaměstnanců.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,VaK Hradec Králové, 2018
Splašková kanalizace Lejšovka, PROIS, a.s., 8/2009

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lejšovka Trvale bydlící - - - 219 220 225 230
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 239 240 245 250

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lejšovka 192 197 201 205 209 206 211 211 216 219 222 226 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lejšovka - - - 143 144 149 154

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 13 13 14 14
Maximální potřeba vody m3/den - - - 16 16 16 17
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,04 13,37 13,71 14,04
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 10,98 11,26 11,54 11,82
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,98 11,46 11,93 12,41
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,06 2,15 2,24 2,33

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Lejšovka je zásobena pitnou vodou z veřejných vodovodů Lejšovka-Vodovod DN 50 a Lejšovka RVS, které jsou napojeny na Vodárenskou soustavu východní Čechy. Napojení na VSVČ je provedeno z východního směru z Českého Meziříčí přes obce Králova Lhota a Libřice. Z hlavního zásobovacího řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci. Vlastníkem vodovodu Lejšovka-Vodovod DN 50 je obec Lejšovka, vlastníkem vodovodu Lejšovka RVS je VAK Hradec Králové, a.s. Provozovatelem obou vodovodů je Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME Lejšovka-Vodovod DN 50: 5205-679887-00653314-1/1
IČME Lejšovka RVS: 5205-679887-48172898-1/1
IČPE: 5202-622656-48172898-1/1-27461211
 
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Bohuslavice.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
 
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lejšovka - - - 0 0 225 230

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lejšovka - - - 0 0 225 230

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 7,67 15,33 23,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 4,60 9,20 13,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Odkanalizování obce je vyřešeno stávající dešťovou kanalizací, která je dnes vyústěna na 7 místech do Smržovského potoka. Splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou přečišťovány ve stávajících cca 10 DČOV, čištěny v domovních septicích, případně jsou shromažďovány v jímkách na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto bude vybudována nová oddílná kanalizace s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků.
 
Kanalizační síť a objekty na ní budou situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích. Odpadní vody budou svedeny z obce směrem na západ za obec, kde bude vybudována nová centrální čistírna odpadních vod pro obce Lejšovka a Smržov.
Kanalizační systém v obci bude tvořit gravitační splašková kanalizace DN 300, 1478 m tlakové kanalizace DN 65 a DN 80 a 3 ČS.
Realizace všech prací se předpokládá do roku 2024.
 
Celkové pořizovací náklady navrhované změny jsou dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 oceněny částkou 17,487 mil. Kč.
 
Po realizaci nové kanalizace a ČOV bude nutné, aby u všech dnešních objektů byly zrušeny stávající DČOV a septiky a napojení splaškových vod bylo provedeno přímo do nové kanalizace svedené na novou ČOV.
 
Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lejšovka 0,0 17 486,8 17 486,8

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lejšovka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva