Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lhota pod Libčany - CZ052.3602.5205.081108 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lhota pod Libčany

Číslo obce PRVKUK 81108
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.081108
Kód obce 570231
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.081108.01 Lhota pod Libčany 08110 81108

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lhota pod Libčany leží cca 8 km západním směrem od Hradce Králové v nadmořských výškách okolo 237 – 240 m n.m. Obec má 859 trvale bydlících obyvatel. Téměř veškeré komunikace v obci jsou zpevněné, hlavní průtah obcí má povrch asfaltový, část komunikací v postraních ulicích je nezpevněná. V obci je vybavenost, která odpovídá svým rozsahem podobně velkým obcím (škola, školka, pohostinství, drobné provozovny pro podnikání apod.).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Lhota pod Libčany - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota pod Libčany Trvale bydlící - - - 770 859 870 880
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 770 859 870 880

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lhota pod Libčany 890 911 926 937 955 943 949 948 973 954 952 979 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota pod Libčany - - - 662 710 780 860

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 37 41 45 49
Maximální potřeba vody m3/den - - - 45 49 54 58
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 37,41 41,14 44,87 48,60
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 33,10 36,40 39,70 43,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 28,45 31,29 34,13 36,97
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,64 5,10 5,57 6,03
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,32 4,75 5,18 5,61

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Lhota pod Libčany je zásobena vodou z Vodárenské soustavy Východní Čechy ze západního směru od obce Roudnice. Do obce pokračuje z Roudnice zásobní řad (podél příjezdové komunikace), ze kterého v obci odbočují rozvodné řady pro zástavbu. Zástavba obce je v tlakovém pásmu redukční šachty v Nechanicích. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK a.s. Hradec Králové a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD nebo jiné objekty a nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota pod Libčany - - - 695 794 804 814

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota pod Libčany - - - 695 794 804 814

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 86,93 87,61 88,28 88,96
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 28,43 28,65 28,87 29,09
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je nová oddílná splašková kanalizace, která odvádí odpadní vody na centrální mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod, která je umístěna v jihozápadní části obce. Kanalizace je řešena jako kombinovaná (gravitační, tlaková), v místech s negativním výškovým převýšením pomáhají překonat tento výškový rozdíl čerpací šachty. Odtok z čistírny je řešen do Hubenické svodnice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Kapacitu stávající ČOV je nutné stavebně intenzifikovat na výhledovou kapacitu cca 1 930 EO. Technologický proces čištění odpadních vod je nutné doplnit o novou klasickou čtvercovou dosazovací nádrž (DN). Demontáží stávajících DN v aktivačních nádržích (AN) bude zvětšen objem těchto AN a doplněn aerační systém. Rovněž je nutné upravit i kalové hospodářství ČOV, související trubní propojení a další doprovodná zařízení (např. strojní, elektro, …). Předpokládané pořizovací náklady intenzifikace ČOV budou činit 13,5 mil. Kč (částka z návrhového období).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lhota pod Libčany 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lhota pod Libčany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva