Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Libčany - CZ052.3602.5205.081728 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libčany

Číslo obce PRVKUK 81728
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.081728
Kód obce 570249
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.081728.01 Libčany 08172 81728

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Libčany leží cca 12 km západně od Hradce Králové a 5 km jižně od obce Hrádek u Nechanic, v nadmořských výškách 246 – 284 m n.m.
Součástí obce Libčany je místní část Želí.
V obci se nachází z významnějších firem ZD Libčany (zemědělství), firma Central Stick s.r.o. (zpracování dřeva) a několik drobných živnostníků.
Území obce odvodňuje Roudnický potok s bezejmennými přítoky, č.h.p. 1-04-03-097.
Obyvatelé bydlí převážně v rodinných a bytových domech a drobných zemědělských usedlostech.
Zástavba se nachází na mírném návrší nad Urbanickou brázdou.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace
Kanalizační řád
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libčany Trvale bydlící - - - 815 850 900 950
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 815 850 900 950

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Libčany 935 872 872 876 881 892 885 874 891 905 898 899 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libčany - - - 579 580 700 800

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 64 72 80 88
Maximální potřeba vody m3/den - - - 76 86 96 106
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 63,73 71,84 79,95 88,06
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 56,38 63,55 70,73 77,90
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 37,11 41,83 46,55 51,27
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 19,27 21,72 24,18 26,63
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,35 8,29 9,22 10,16

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Libčany je napojena na Vodárenskou soustavu Východní Čechy s osazenou posilovací ATS situovanou v jižní části obce.
Hlavni zásobní řad do obce je veden z jihozápadního směru od obce Roudnice. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady. Tyto řady jsou nově vybudované a kapacitně dostatečné.
Na systém veřejného vodovodu obce je napojena cca 3/4 obyvatel, ostatní jsou zásobování vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.
Majitelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové a provozovatelem je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů nebo napojováním nových nemovitostí v prolukách na stávající rozvody a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobování vodou je uvažováno využití úpravny vody Hradec Králové a to buď přímou dodávkou vody nebo dovozem.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libčany - - - 622 650 700 800

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libčany - - - 622 650 700 800

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 59,99 65,72 71,44 77,16
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 38,48 42,15 45,82 49,49
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 26,16 26,16 26,16 26,16
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 16,77 16,77 16,77 16,77

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec je odkanalizována jednotnou kanalizací, která je zakončena centrální ČOV umístěnou západně pod obcí. Před ČOV je dvojitá odlehčovací komora s vírovým ventilem, zajišťujícím konstantní nátok na ČOV. Vyčištěné odpadní vody odtékají do stávající vodoteče, která ústí do Roudnického potoka jako jeho levostranný přítok. Kanalizace v obci je kapacitně vyhovující i pro rozšíření.
ČOV byla původně budována na kapacitu 700 EO, její aktuální kapacita je po poslední intenzifikaci v roce 2012, která zahrnovala stavbu nové dosazovací nádrže a zvětšení nitrifikace, 1 100 EO.
Na kanalizaci Libčany je připojena kanalizace z obce Hvozdnice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizační síť a tím i na ČOV dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a prováděna běžná údržba.
ČOV má dostatečnou kapacitu pro rozvoj obce Libčany v rámci návrhového období.
Na stávající ČOV bude řešena pouze běžná údržba, zejména čerpací techniky, s cílem dosažení maximální efektivity provozu a čistícího efektu.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině. U nově napojovaných nemovitostí se doporučuje odvedení dešťových vod mimo kanalizaci (vsakování).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libčany 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libčany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva