Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Želí - CZ052.3602.5205.081736 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libčany

Číslo obce PRVKUK 81736
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.081736
Kód obce 570249
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.081736.01 Želí 08173 81736

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Želí leží cca 13 km západně od Hradce Králové a 1 km západně od obce Libčany, v nadmořských výškách 244 – 250 m n.m.
Želí je místní částí obce Libčany.
Zástavba se nachází mezi místní komunikací a stávající vodotečí (Roudnický potok, č.h.p. 1-04-03-097)
Obyvatelé bydlí převážně v rodinných domech a drobných zemědělských usedlostech.
Malá část domů je využívána k rekreaci.
V místní části není žádný průmysl, pouze několik drobných živnostníků.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace
Kanalizační řád Želí (Ing. B. Kouba, 05/2017)
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Želí Trvale bydlící - - - 96 105 120 130
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 96 105 120 130

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Libčany 935 872 872 876 881 892 885 874 891 905 898 899 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Želí - - - 102 110 125 135

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 3 4 4 4
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,71 3,00 3,30 3,59
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,40 2,66 2,92 3,18
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,40 2,66 2,92 3,18
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,31 0,34 0,38 0,41

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Želí je napojena na Vodárenskou soustavu Východní Čechy s osazenou posilovací ATS situovanou v jižní části obce Libčany.
Hlavni zásobní řad do místní části je veden za ATS před obcí Libčany.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé místní části, velmi malá část je zásobována vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.
Majitelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové a provozovatelem je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období navrhujeme pouze běžnou údržbu stávajícího vodovodu.
V případě potřeby je možno nové odběratele napojovat ze stávajícího řadu a v případě nové zástavby je možno tento řad rozšiřovat.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobování vodou je uvažováno využití úpravny vody Hradec Králové a to buď přímou dodávkou vody nebo dovozem.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Želí - - - 96 105 120 130

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Želí - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 9,21 10,30 11,38 12,47
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 5,76 6,44 7,12 7,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Želí má zneškodnění splaškových vod řešeno jednak skupinovými domovními ČOV, jednak lokálními domovními ČOV ve správě a majetku majitelů jednotlivých RD.
Kanalizace Želí je tvořena celkem devíti stokami, postupně zaústěnými samostanými výpustěmi do Roudnického potoka.
Kanalizaci vlastní a provozuje obec Libčany, kanalizace ale, vzhledem k počtu napojených osob na jednotlivé stoky a výusti, nespadá pod zákon 274/2001 Sb. v platném znění.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období doporučujeme zachovat stávající systém odkanalizování obce – tzn. budoucí zástavba bude odpadní vody po jejich vyčištění v ČOV vypouštět vyčištěné odpadní vody prostřednictvím stávajících stok do Roudnického potoka stávajícími výpustěmi.
Vypouštěné vyčištěné vody z nové zástavby musí splňovat požadavky Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Želí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Želí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva