Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Borovice - CZ052.3602.5205.083054 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libníkovice

Číslo obce PRVKUK 83054
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.083054
Kód obce 570257
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.083054.01 Borovice 08305 83054

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Borovice leží cca 7 km východně od Hradce Králové a cca 1 km západně od obce Libníkovice, v nadmořských výškách 275 – 278 m n.m. Obec má 20 trvale bydlících obyvatel a 4 rekreanty.
Obec spadá pod obecní úřad Libníkovice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borovice Trvale bydlící - - - 20 21 23 25
Přechodně bydlící - - - 4 4 4 4
Celkem - - - 24 25 27 29

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Libníkovice 148 149 144 147 153 152 157 160 160 167 167 168 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borovice - - - 16 17 19 21

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 2 2 2
Maximální potřeba vody m3/den - - - 2 2 2 3
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,70 1,88 2,05 2,23
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,43 1,58 1,73 1,88
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,07 1,30 1,54 1,77
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,36 0,40 0,44 0,47
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,27 0,33 0,39 0,45

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Borovice je zásobena vodou z veřejného vodovodu Libníkovice RVS o celkové délce 5,841 km, který je napojen na Vodárenskou soustavu východní Čechy ze směru od vodojemu Bohuslavice 1000 m3 (305,5/310,5 m n.m.). Hlavní zásobovací řad DN 150 mm je veden podél komunikace od Jílovic. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-683078-48172898-1/1
IČPE: 5202-622656-48172898-1/1-27461211
 
Hlavní zásobovací řad je veden v podstatě podél páteřní komunikace a dále pokračuje směrem na Librantice, Slatinu a Hradec Králové. Zásobovací řady pro zástavbu obce jsou z profilů Ø 90 mm.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Bohuslavice 1000 m3 (305,5/310,5 m n.m.).
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování jsou vrty z ÚV Kozince.
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borovice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má vybudovanou povrchovou kanalizaci. Tato kanalizace je ve špatném stavu, jedná se vlastně o zatrubené příkopy. Do této kanalizace jsou zaústěny i splaškové vody po předčištění v septicích. Obsah jímek je vyvážen do nejbližší ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Borovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Borovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva