Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Libníkovice - CZ052.3602.5205.083071 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libníkovice

Číslo obce PRVKUK 83071
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.083071
Kód obce 570257
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.083071.01 Libníkovice 08307 83071

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Libníkovice leží cca 8 km východně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 272 – 280 m n.m. Obec má 119 trvale bydlících obyvatel a 60 rekreantů. Obcí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. V obci se nachází zemědělsko-výrobní areál HNJ (cca 10 zaměstnanců).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libníkovice Trvale bydlící - - - 119 121 126 130
Přechodně bydlící - - - 60 60 60 60
Celkem - - - 179 181 186 190

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Libníkovice 148 149 144 147 153 152 157 160 160 167 167 168 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libníkovice - - - 107 109 114 118

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 12 13 13
Maximální potřeba vody m3/den - - - 14 15 15 16
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 11,95 12,36 12,77 13,18
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 10,06 10,40 10,75 11,09
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,39 8,94 9,49 10,04
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,66 1,72 1,77 1,83
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,89 2,01 2,14 2,26

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Libníkovice je zásobena vodou z veřejného vodovodu Libníkovice RVS o celkové délce 5,841 km, který je napojen na Vodárenskou soustavu východní Čechy ze směru od vodojemu Bohuslavice 1000 m3 (305,5/310,5 m n.m.). Hlavní zásobovací řad DN 150 mm je veden podél komunikace od Jílovic. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-683078-48172898-1/1
IČPE: 5202-622656-48172898-1/1-27461211
 
Hlavní zásobovací řad je veden v podstatě podél páteřní komunikace a dále pokračuje směrem na Librantice, Slatinu a Hradec Králové. Zásobovací řady pro zástavbu obce jsou z profilů Ø 90 mm.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Bohuslavice 1000 m3 (305,5/310,5 m n.m.).
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je ÚV Kozince.
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libníkovice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libníkovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má povrchovou kanalizaci, která je vedena podél hlavní komunikace a pod obcí vyúsťuje do vodoteče – Malostranského potoka. Tato kanalizace je ve špatném stavu, jedná se vlastně o zatrubené příkopy. Do této kanalizace jsou zaústěny i splaškové vody po přečištění v DČOV a předčištěné v septicích.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto navrhujeme vybudovat novou oddílnou kanalizaci s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků.
Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod by bylo prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích.
Odpadní vody budou svedeny z obce směrem na sever obce k Malostranskému potoku, kde navrhujeme vybudovat čerpací stanici. Z této čerpací stanice pokračuje podél komunikace výtlačný řad směrem na Librantice, kde se zaústí do navržené kanalizace. Touto kanalizací budou splašky svedeny na navrženou ČOV Librantice.
Novou kanalizaci a čerpací stanici navrhujeme, vzhledem k předpokládaným finančním nárokům na tuto stavbu a počtu obyvatel v obci, realizovat po návrhovém období (po r. 2030).
Do doby výstavby nové kanalizační sítě a čerpací stanice, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libníkovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libníkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva