Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Librantice - CZ052.3602.5205.083488 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Librantice

Číslo obce PRVKUK 83488
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.083488
Kód obce 570265
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.083488.01 Librantice 08348 83488

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Librantice leží cca 4 km východně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 258 – 266 m n.m. Obec má 580 trvale bydlících obyvatel v cca 220 rodinných domech. Obcí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. V obci se nachází zemědělsko-výrobní areál s cca 20 zaměstnanci a firma HNG Czech (cca 15 zaměstnaců) . V obci se také nachází cca 18 chalup pro cca 40 rekreantů.
Do budoucnosti se počítá s výstavbou několika dalších rodinných domů. Dle platného Územního plánu se předpokládá pouze mírný rozvoj obce.
 
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stývajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Územní plán obce Librantice, Ing. Arch. Robert Chládek, 2003
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5205-683485-45978140-1/2; 5205-683485-45978140-1/3; 5205-683485-45978140-1/4; 5205-683485-48172897-1/1;
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5205-620238-48172898-1/1-27461211
Vybrané údaje ME kanalizace: IČME: 5205-620238-48172898-3/1
Vybrané údaje PE kanalizace: IČPE: 5205-620238-48172898-3/1-27461211
Vybrané údaje ME ČOV: IČME: 5205-683485-48172898-4/1
Vybrané údaje PE ČOV: IČPE: 5205-683485-48172898-4/1-27461211

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Librantice Trvale bydlící - - - 580 600 620 650
Přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
Celkem - - - 620 640 660 690

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Librantice 476 501 511 502 536 549 543 541 567 587 593 584 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Librantice - - - 558 576 594 621

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 53 55 57 59
Maximální potřeba vody m3/den - - - 63 66 68 70
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 52,65 54,63 56,61 58,59
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 44,33 46,00 47,67 49,34
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 33,96 35,24 36,52 37,79
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 10,37 10,76 11,15 11,54
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 8,32 8,63 8,93 9,24

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Librantice je zásobena vodou v rámci vodárenské soustavy Východní Čechy samostatným zásobním řadem DN 150 mm z čerpací stanice Slatina u Hradce Králové. Tlakové poměry obce ovlivňuje vodárenská čerpací stanice Slatina. Z hlavního zásobovacího řadu DN 150 mm odbočují rozvodné řady menších profilů DN 110, 90 mm, které zásobují jednotlivé lokality. Vodovod, který byl v minulých letech ve vlastnictví obce Librantice byl převeden do vlastnictví VaK Hradec Králové, a.s. za získání majetkového podílu.
V současné době existují na území obce dílčí části nově vybudovaného vodovodu, které jsou ve vlastnictví jednotlivých soukromých investorů. Do konce roku 2019 se předpokládá převedení této infrastruktury do majetku obce a následně vložení do majektu VaK Hradec Králové, a.s. za navýšení majetkového podílu obce ve společnosti VaK Hradec Králové, a.s.
 
Dále je obec propojena na vodárenskou skupinu Bohuslavice – České Meziříčí s propojením dále k jihu směr Skršice – Libníkovice – Librantice a severněji Výrava – Černilov. Tato skupina je zásobována vodou z PKP a Lité. Tlakové poměry ovlivňuje vodojem v Bohuslavicích o objemu 1000 m3 (305,0 – 310,0 m.n.m)
 
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé (cca 90 %). Vodovod je rozveden po celé obci. Ti obyvatelé, kteří nejsou napojeni na veřejný vodovod jsou zásobováni individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení (hydranty jsou v majetku VaK Hradec Králové, a.s.).
Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu je Královehradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Dle platného územního plánu se předpokládá vybudování vodovodu pro zajištění zásobování pitnou vodou v lokalitách označených čísly 6, 7, 8 (z části) a 11.
Vzhledem k aktuálnímu stupni projektové připravenosti se nepředpokládá realizace do konce návrhového období (rok 2030). Rovněž není nyní možné stanovit předpokládaný rozsah a investiční náklady.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je ÚV Kozince.
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Librantice - - - 99 99 99 99

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Librantice - - - 99 99 99 99

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 6,53 6,53 6,53 6,53
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,76 2,76 2,76 2,76
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1,37 1,37 1,37 1,37
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,58 0,58 0,58 0,58

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována povrchová kanalizace podél páteřní komunikace. Stavebně se jedná o zatrubené silniční příkopy s mělce uloženými betonovými troubami (hrdlové, popř. se spojem na pero a drážku). Obcí protéká Librantický potok, do kterého je tato kanalizace zaústěna na asi 6 místech. Stávající kanalizace odvádí nejen vody povrchové a vody balastní, ale i předčištěné vody splaškové v septicích. Voda z kanalizace nezpůsobuje v potoce vážné hygienické závady.
Vlastníkem dešťové kanalizace je obec Librantice.
Odkanalizování jedenácti řadových domků a dvaceti jedna rodinných domů (lokalita Zvonička) je řešeno odvedením odpadních vod gravitační splaškovou kanalizací na stávající biologickou čistírnu odpadních vod (biodisková) s projektovou kapacitou 250 EO. Vyčištěná voda z této ČOV vtéka do Librantického potoka.
Vlastníkem této gravitační splaškové kanalizace a ČOV je VAK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem této gravitační splaškové kanalizace a ČOV je Královehradecká provozní, a.s.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci (jedná se pouze o kanalizaci dešťovou mimo lokalitu Zvonička, kde je gravitační splašková kanalizace), proto se navrhuje v budoucnosti vybudování nové kanalizace s tím, že stávající kanalizace bude dále použiívána pro odvedení dešťových vod do vodních toků.
V obci je navržen kombinovaný kanalizační systém (gravitační a tlaková kanalizace) . Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích.
Odpadní vody budou svedeny z obce směrem na severozápad za obec, kde navrhujeme vybudovat novou čistírnu odpadních vod.
Výstavbu nové kanalizační sítě doporučujeme (vzhledem k počtu obyvatel, aktuálnímu stavu projektové přípravy a finančním nárokům) realizovat po návrhovém období (po r. 2030). Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje podrobnější návrh projektové řešení, rovněž není nyní možné stanovit předpokládaný rozsah akce a investiční náklady.
Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV, se doporučuje likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Librantice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Librantice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva