Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lišice - CZ052.3602.5205.084972 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lišice

Číslo obce PRVKUK 84972
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.084972
Kód obce 570290
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.084972.01 Lišice 08497 84972

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lišice leží v západní části bývalého okresu Hradec Králové na hranici dvou krajů cca 4 km severozápadně od města Chlumec nad Cidlinou, v nadmořských výškách 238 – 268 m n.m. Obec má 160 trvale bydlících obyvatel  a 35 rekreantů ve 129 rodinných domech. Převážná část obce má situovanou zástavbu podél páteřní komunikace.
V obci se nachází průmyslová zóna (cca 40 zaměstnanců).
Pod obec spadá i místní část Lišičky.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME, VUPE vodovod, 2017
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu, Vak Hradec Králové, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lišice Trvale bydlící - - - 160 170 185 200
Přechodně bydlící - - - 35 35 35 35
Celkem - - - 195 205 220 235

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lišice 167 162 158 159 158 163 159 156 157 159 159 162 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lišice - - - 106 116 131 146

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 8 9 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 9 10 11 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,43 8,36 9,30 10,23
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,49 7,31 8,12 8,94
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,13 6,90 7,67 8,44
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,36 0,41 0,45 0,50
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,85 0,96 1,06 1,17

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Lišice a místní část Lišičky mají v současnosti realizován  vodovod Lišice RVS o délce 5,512 km, který je napojen na Vodárenskou soustavu Východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK a.s. Hradec Králové, a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-684970-48172898-1/1
IČPE: 5212-703397-48172898-1/1-27461211
 
Napojení je provedeno na stávající vodovod v obci Lužec nad Cidlinou a odtud pokračuje zásobní řad PVC DN 110 mm přes Lišičky až do Lišic. V Lišicích je na tomto řadu osazena posilovací ATS. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady PVC DN 100, 80 a 50 mm pro zásobení zástavby.
 
Všechny zdroje kvalitou i kapacitou vyhovují vyhlášce 252/2004 Sb. a stávající úpravny vod jsou v souladu s nároky na kvalitu vody.
 
Vodovod je rozveden do všech částí obce. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Další možností je zásobení z Vrtu TP-2 a TP-4 ze zdrojové oblasti Třesice-Písek s celkovou vydatností 25 l/sec. Tato voda musí být přivaděčem cca 6 km nejdříve dopravena na ÚV Chlumec nad Cidlinou, odkud je možné případně plnit do cisterny, která vodu doveze do obce Lišice.
 
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lišice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lišice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Lišice byla vybudována povrchová dešťová kanalizace a je vyústěna jednak podél komunikace do příkopu a místní vodoteče, a jednak část obce do trativodu pod obcí. Tato kanalizace odvádí nejen vody dešťové, ale i vody drenážní (balastní). Do této kanalizace jsou zaústěny splaškové vody předčištěné v DČOV. V místní části Lišičky je provedena také povrchová kanalizace (zatrubené příkopy), která odvádí rovněž vody povrchové, ale i balastní. Vyústěna je do vodoteče a také do trativodu. Do této kanalizace jsou zaústěny splaškové vody předčištěné v DČOV. Celkem je v obci využíváno 80 DČOV. Zbylí obyvatelé využívají jímky na vyvážení s atestem nepropustnosti.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a tomu, že vyústění stávající kanalizace nečiní hygienické závady, doporučujeme v navrhovaném období zachovat stávající systém odkanalizování obce.
Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v DČOV a  jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lišice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lišice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva