Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Janatov - CZ052.3602.5205.086371 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lodín

Číslo obce PRVKUK 86371
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.086371
Kód obce 570303
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.086371.01 Janatov 08637 86371

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec (osada) Janatov leží cca 18 km severozápadně od Hradce Králové a cca 6 km severně od města Nechanice v nadmořských výškách cca 240 – 242 m n.m. Obec má cca 30 trvale bydlících obyvatel.
Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce. Janatov je místní částí obce Lodín.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018
Digitální zákres stávající kanalizace, EKOLSERVIS, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Janatov Trvale bydlící - - - 30 44 47 47
Přechodně bydlící - - - 0 2 4 4
Celkem - - - 30 46 51 51

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lodín 348 358 356 364 379 385 393 410 407 413 418 416 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Janatov - - - 30 44 46 48

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 4 4 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 4 5 6
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,77 5,72 6,68 7,63
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,22 5,06 5,91 6,75
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,05 3,66 4,27 4,88
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,16 1,39 1,62 1,86
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,55 0,66 0,77 0,88

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Janatov je zásobena stávajícím vodovodem Lodín RVS o délce 5,938 km, který zde tvoří koncovou část Vodárenské soustavy východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s.,  provozovatelem Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-736473-48146994-1/1
IČPE: 5212-707163-48172898-1/1-27461211
 
Základ soustavy v této části bývalého okresu Hradec Králové tvoří vodojem Prasek (1500 m3, 281,84/286,84 m n. m.), do kterého je dodávána voda z vodárenské soustavy od Hradce Králové (z vodojemu Přím, 1000 m3, 309/313 m n.m) a dále z úpravny vody Nový Bydžov. Z vodojemu pak vede zásobní řad na Nový Bydžov, ze kterého vede odbočka na věžový vodojem Králíky (200 m3, 274,18/279,87 m n.m.). Před vodojemem byla původně přerušovací akumulace s čerpací stanicí, v současné době, po rekonstrukci některých částí vodovodní sítě doteče voda z vodojemu Prasek do vodojemu Králíky gravitačně, takže akumulace i podávací ČS jsou vyřazeny z provozu.
Z vodojemu Králíky pak voda teče gravitačně podél osady Janatov až na okraj Lodína, kde je akumulace 30 m3 a ATS na zvýšení tlaku v síti. ATS má výkon 5,7 l/s a voda z ní je dodávána do Lodína a Petrovic. Pro horní část Petrovic je zřízena další malá ATS ke zvýšení tlaku.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu VDJ Králíky.
Rozvodné řady v obci jsou z PVC Ø 90 a Ø 110 mm, případně některé kratší úseky z PE.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Současný způsob dopravy vody vodovodním řadem DN 100 z vodovodu obce Králíky do Lodína komplikuje významná nerovnoměrnost potřeby vody, způsobená provozem místního rekreačního zařízení v letním období (koupaliště). V tomto období se potřeba vody zvyšuje až o 50 % proti průměrné potřebě vody. Tento stav způsobuje tlakové problémy v zásobení lokality Janatov na trase vodovodu Králíky – Lodín, kde tlak nedosahuje potřebnou úroveň 0,2 MPa při průtoku požárního množství 4,0 l/s dle ČSN 73 0873. Celý systém dopravy vody v území obcí Myštěves, Šaplava, Ohnišťany, Lodín z VSVČ – vodojem Prasek 1 500 m3 (280/284 m n. m.) je napojený na vodovod Králíky. V současné době probíhá postupné zkapacitnění tohoto systému, v rámci kterého jsou stávající rozhodující vodovodní řady vodovodu Králíky DN 100 nahrazeny novými řady většího profilu DN 150 a DN 200. Systém doplní v Králíkách dvě ATS, které posílí tlakové poměry v zástavbě zásobovaných obcí omezenými minimální hladinou stávajícího věžového vodojemu 200 m3 na kótě 274,18 m n.m.
 
Vodovodní řad DN 100 z Králík do Janatova a Lodína bude v úseku Králíky – Chmelovice – Janatov nahrazen řadem DN 150 v délce 3 650 m s ohledem na max. průtokové poměry při zajištění protipožárních účelů v Janatově (4 l/s) celkem cca 7,5 l/s, při současném přítoku Qp do ATS Lodín výši 3,5 l/s pro obec Lodín a lokalitu Petrovice. Vlastní obec Lodín je vybavena ATS o výkonu 5,7 l/s pro posílení tlaků ve vodovodní síti. Automatická tlaková čerpací stanice čerpá vodu z vodojemu 30 m3, plněným gravitačně ze systému obce Králíky. Pro zajištění řádného tlaku a dostatečného množství pitné vody je nutné posílení ATS na 7 l/s a rozšíření akumulační nádrže o 100 m3.
 
Výše investičních nákladů dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 je 13,248 mil. Kč. Rok realizace není znám. Financování bude zajištěno z fondu obnovy VAK Hradec Králové, a. s.
 
Dále budou v návrhovém období na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je ÚV Nový Bydžov, kam je dopravována surová voda z vrtů 1, 3 ze zdrojové oblasti Nový Bydžov.
U objektů s vlastní studnou bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Janatov - - - 30 44 46 48

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Janatov - - - 0 0 0 48

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,00 3,57 4,13 4,70
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,80 2,14 2,48 2,82
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Janatov je vybudována jednotná gravitační kanalizace, která ústí jedním výustním objektem do bezejmenného vodního toku (IDVT 10177152). Nejedná se o kanalizaci pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb.  Stávající kanalizační systém odvádí dešťové vody z intravilánu obce a předčištěné splaškové odpadní vody z jednotlivých napojených nemovitostí. Splaškové odpadní vody z napojených nemovitostí jsou před svým zaústěním do kanalizace předčišťovány pomocí domovních ČOV či septiků s biofiltry. Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Lodín.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Je plánováno napojení stávající kanalizační sítě na nově budovanou ČOV v Lodíně. Realizace prací se předpokládá do roku 2030.
 
Projektová dokumentace nebyla zpracována a bližší informace nejsou známy. Nebylo proto možné vytvořit mapový zákres.
 
Do doby napojení kanalizační sítě na nově budovanou ČOV v Lodíně doporučujeme likvidovat odpadní vody individuálním způsobem ve stávajících nepropustných jímkách nebo v nově vybudovaných jímkách tak, aby vyhověly ČSN 75 0905, Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. Dále ve stávajících septicích doplněných o vhodný stupeň dočištění a v nově budovaných předčistících zařízeních za podmínky použití nejlepší dostupné technologie (BAT) čištění odpadních vod. Stávající i nově napojená předčistící zařízení musí splňovat limitní hodnoty sledovaných ukazatelů daných aktuálně platným povolením k nakládání s vodami, jehož držitelem je vlastník a provozovatel kanalizace - obec Lodín.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Janatov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Janatov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva