Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lodín - CZ052.3602.5205.086380 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lodín

Číslo obce PRVKUK 86380
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.086380
Kód obce 570303
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.086380.01 Lodín 08638 86380

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lodín leží cca 16 km severozápadně od Hradce Králové a cca 4 km severně od města Nechanice v nadmořských výškách cca 245 – 258 m n.m. Zástavba obce má charakter venkovského typu – převládá zástavba rodinných domků. Obec má cca 410 trvale bydlících obyvatel a 2 rekreanty ve 160 domech. Za obcí se nachází skládka – firma FTC.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace, ČOV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018
Digitální zákres stávající kanalizace, EKOLSERVIS, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lodín Trvale bydlící - - - 350 400 420 440
Přechodně bydlící - - - 15 20 25 25
Celkem - - - 365 420 445 465

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lodín 348 358 356 364 379 385 393 410 407 413 418 416 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lodín - - - 350 350 400 440

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 35 38 41 44
Maximální potřeba vody m3/den - - - 53 57 62 66
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 66,41 72,10 77,79 83,49
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 58,75 63,79 68,82 73,86
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 31,57 34,28 36,98 39,69
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 27,18 29,51 31,84 34,17
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,66 8,32 8,97 9,63

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Lodín je zásobena stávajícím vodovodem Lodín RVS o délce 5,938 km, který zde tvoří koncovou část Vodárenské soustavy východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-736473-48146994-1/1
IČPE: 5212-707163-48172898-1/1-27461211
 
Základ soustavy v této části bývalého okresu Hradec Králové tvoří vodojem Prasek (1500 m3, 281,84/286,84 m n. m.), do kterého je dodávána voda z vodárenské soustavy od Hradce Králové (z vodojemu Přím, 1000 m3, 309/313 m n.m) a dále z úpravny vody Nový Bydžov. Z vodojemu pak vede zásobní řad na Nový Bydžov, ze kterého vede odbočka na věžový vodojem Králíky (200 m3, 274,18/279,87 m n.m.). Před vodojemem byla původně přerušovací akumulace s čerpací stanicí, v současné době, po rekonstrukci některých částí vodovodní sítě doteče voda z vodojemu Prasek do vodojemu Králíky gravitačně, takže akumulace i podávací ČS jsou vyřazeny z provozu.
Z vodojemu Králíky pak voda teče gravitačně podél osady Janatov až na okraj Lodína, kde je akumulace 30 m3 a ATS na zvýšení tlaku v síti. ATS má výkon 5,7 l/s a voda z ní je dodávána do Lodína a Petrovic. Pro horní část Petrovic je zřízena další malá ATS ke zvýšení tlaku.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu ATS Lodín.
Rozvodné řady v obci jsou z PVC Ø 90 a Ø 110 mm, případně některé kratší úseky z PE.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu. Hydranty na vodovodu neplní požární zabezpečení.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Současný způsob dopravy vody vodovodním řadem DN 100 z vodovodu obce Králíky do Lodína komplikuje významná nerovnoměrnost potřeby vody, způsobená provozem místního rekreačního zařízení v letním období (koupaliště). V tomto období se potřeba vody zvyšuje až o 50 % proti průměrné potřebě vody. Tento stav způsobuje tlakové problémy v zásobení lokality Janatov na trase vodovodu Králíky – Lodín, kde tlak nedosahuje potřebnou úroveň 0,2 MPa při průtoku požárního množství 4,0 l/s dle ČSN 73 0873. Celý systém dopravy vody v území obcí Myštěves, Šaplava, Ohnišťany, Lodín z VSVČ – vodojem Prasek 1 500 m3 (280/284 m n. m.) je napojený na vodovod Králíky. V současné době probíhá  postupné zkapacitnění tohoto systému, v rámci kterého jsou stávající rozhodující  vodovodní řady vodovodu Králíky DN 100 nahrazeny novými řady většího profilu DN 150 a DN 200. Systém doplní v Králíkách dvě ATS, které posílí tlakové poměry v zástavbě zásobovaných obcí  omezenými minimální hladinou stávajícího  věžového vodojemu 200 m3 na kótě 274,18 m n.m.
 
Vodovodní řad DN 100 z Králík do Janatova a Lodína bude v úseku Králíky – Chmelovice – Janatov nahrazen řadem DN 150 v délce 3 650 m s ohledem na max. průtokové poměry při zajištění protipožárních účelů v Janatově (4 l/s) celkem cca 7,5 l/s, při současném přítoku Qp do ATS Lodín výši 3,5 l/s pro obec Lodín a lokalitu Petrovice. Vlastní obec Lodín je vybavena ATS o výkonu 5,7 l/s pro posílení tlaků ve vodovodní síti. Automatická tlaková čerpací stanice čerpá vodu z vodojemu 30 m3, plněným gravitačně ze systému obce Králíky. Pro zajištění řádného tlaku a dostatečného množství pitné vody je nutné posílení ATS na 7 l/s a rozšíření akumulační nádrže o 100 m3.
 
Financování bude zajištěno z fondu obnovy VAK Hradec Králové, a. s. Výše investičních nákladů dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 je 13,798 mil. Kč. Rok realizace není znám.
 
Dále budou v návrhovém období na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je ÚV Nový Bydžov, kam je dopravována surová voda z vrtů 1, 3 ze zdrojové oblasti Nový Bydžov.
U objektů s vlastní studnou bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lodín - - - 371 380 400 430

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lodín - - - 371 380 400 430

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 35,00 38,00 41,00 44,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 21,00 22,60 24,20 25,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudován poměrně rozsáhlý systém jednotné gravitační kanalizace o celkové délce 4,623 km, ukončený čistírnou odpadních vod. Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Lodín.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5205-686387-00269051-3/1
IČPE: 5205-686387-00269051-3/1-00269051
 
Na konci stokové sítě pod obcí Lodín je stávající mechanicko-biologická čistírna odpadních vod tvořená 2 dočišťovacími rybníčky. Tato ČOV je dimenzována na kapacitu 350 EO a byla realizována v rámci výstavby kanalizace v roce 1975.
Odpadní voda na ČOV přitéká stokou DN 700 mm, která vede přes oddělovací a rozdělovací šachtu. Zde je vytvořen přepadový jízek o výšce 20 cm, takže ředěné odpadní vody při poměru ředění 1:5 přepadnou přes tento jízek a tečou
stokou středem čistírny do vodoteče.
Usazovací prostor je oddělen betonovou přepážkou, přes kterou se přelévá čištěná voda do dosazovacího prostoru (prům. hloubka 0,6 – 0,7 m), z toho pak vyčištěná voda odtéká do stoky a jejím prostřednictvím  do bezejmenného vodního toku IDVT 10177145.
 
Základní údaje ČOV:
IČME: 5205-686387-00269051-4/1
IČPE: 5205-686387-00269051-4/1-00269051

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V roce 2019 je předpokládáno dokončení výstavby nové mechanicko-biologické ČOV.
Tato ČOV je dimenzována na kapacitu 1420 EO, 180 m3 OV/den a 90 kg BSK5/den. Kapacita ČOV je stanovena s ohledem na sezónní využití místního kempu a koupaliště. Mechanické předčištění odpadních vod je zajištěno integrovaným předčištěním, sestávajícím se ze šroubových česlí a lapáku písku se šnekovým dopravníkem. Dešťové nátoky jsou zachycovány v dešťové zdrži. Biologický stupeň je proveden jako selektorová aktivační čistírna s anodickou denitrifikační nádrží, provzdušňovanou nitrifikací a vertikální dosazovací nádrží. Selektor je pouze jeden, ostatní části biologického stupně ČOV jsou provedeny ve dvou samostatných linkách. Přebytečný kal je akumulován a zahušťován v provzdušňované uskladňovací nádrži, vystrojené pro oddělenou aerobní stabilizaci přebytečného kalu a odčerpávání odsazené kalové vody zpět do čistícího procesu ČOV. Zdrojem vzduchu pro provzdušňování nitrifikačních nádrží a uskladňovací nádrže kalu jsou rotační dmychadla umístěná v samostatné dmychárně. Dodávka vzduchu do nitrifikačních nádrží je řízena dle aktuální koncentrace kyslíku v nitrifikačních nádržích. S ohledem na vodnost meliorační svodnice Dolinka je navrženo v technologii čištění odpadní vody osadit srážení fosforu síranem železitým.
Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočítány v hodnotě 25,700 mil. Kč.
 
Nová ČOV bude stát na místě současné ČOV, kterou tvoří dva biologické rybníky. Výusť z ČOV zůstane do bezejmenného vodního toku (IDVT 10177145).
 
V návrhovém období budou na kanalizační síť a tím i na nově vybudovanou ČOV dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a prováděna běžná údržba. Stávající kanalizace, která nevyhovuje, bude rekonstruována (budou doplněny některé revizní šachty a odstraní se přítok balastních vod).
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lodín 0,0 25 700,0 25 700,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lodín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva