Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lochenice - CZ052.3602.5205.086410 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lochenice

Číslo obce PRVKUK 86410
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.086410
Kód obce 570311
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.086410.01 Lochenice 08641 86410

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lochenice leží cca 4 km severně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 237 – 248 m n.m. Obec má 585 trvale bydlících obyvatel v 188 rodinných domech. Jedná se o příměstskou obec s využitím pracovních příležitostí, občanské a technické vybavenosti velkého města a s výhodnou nabídkou především pro bydlení. Pracovní příležitosti jsou orientovány spíše na Hradec králové. V obci se nachází 4 chaty (20 rekreantů) a 8 chalup (pro 40 rekreantů).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Lochenice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lochenice Trvale bydlící - - - 550 600 600 600
Přechodně bydlící - - - 60 10 10 10
Celkem - - - 610 610 610 610

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lochenice 550 588 594 594 590 591 593 596 596 598 608 609 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lochenice - - - 460 440 510 580

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 27 29 31 34
Maximální potřeba vody m3/den - - - 32 35 38 41
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 26,82 29,15 31,48 33,82
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 22,58 24,54 26,51 28,47
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 19,75 21,47 23,19 24,91
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,83 3,07 3,32 3,57
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,24 4,61 4,98 5,34

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Lochenice je v současnosti realizován vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy.
Obec je napojena od Skaličky řadem DN 200 mm z řadu DN 300 mm městské vodovodní sítě Hradce Králové. Profil rozvodných řadů po obci je je DN 80 PVC.
Tlakové poměry vodovodní sítě jsou ovlivňovány vodojemy na Novém Hradci Králové o kótách 275/280 m n.m. Hydrostatický tlak je ve výši 0,25 – 0,30 MPa.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeny cca 3/4 obyvatel, ostatní jsou zásobováni vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lochenice - - - 474 530 540 540

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lochenice - - - 390 530 540 540

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 49,10 50,10 51,10 52,10
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 14,24 14,53 14,82 15,11
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována kombinace gravitační a tlakové oddílné splaškové kanalizace zakončené mechanicko - biologickou čistírnou odpadních vod s kapacitou 500 EO. Povolení k provozování splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 11.4.2013. Vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny do vodního toku Lužina a následně do Labe. Na kanalizační síti je osazeno 6 čerpacích šachet, a to betonové nádrže o průměru 1,6 m vždy se 2 čerpadly (jedno rezervní). Kanalizace a ČOV je v majetku obce Lochenice. V současné době bude probíhat výstavba nové kanalizační stoky a následné napojení 7 RD, tj. cca 20 obyvatel obce Předměřice na stokovou síť a ČOV obce Lochenice. Tuto kanalizační stoku vybuduje obec Předměřice a bude ji mít ve svém vlastnictví i v provozu.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období dojde k napojování nově zastavěných lokalit, z tohoto důvodu je navržena intenzifikace ČOV na výhledovou kapacitu 750 - 800 EO. Na kanalizaci bude dále prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lochenice 0,0 12 510,0 12 510,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lochenice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva