Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lovčice - CZ052.3602.5205.087637 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lovčice

Číslo obce PRVKUK 87637
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.087637
Kód obce 570320
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.087637.01 Lovčice 08763 87637

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lovčice leží v západní části bývalého okresu Hradec Králové na hranici dvou krajů cca 4,5 km západně od města Chlumec nad Cidlinou, v nadmořských výškách 221 – 230 m n.m. Obec má 671 trvale bydlících obyvatel. Obec se rozprostírá mezi komunikací I. třídy I/11 – Hradec Králové – Praha a železniční tratí ČD. V obci jsou také firmy Lovčická zemědělská a.s. (zemědělská výroba –  31 zaměstnanců), firma Promat s r.o. (stavebnictví – 24 zaměstnanců), Dřevona (truhlářství – 13 zaměstnanců) a URBAN KOVO s.r.o. (výroba zemědělské a lesnické techniky – 9 zaměstnanců).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME + VUPE 2017
Podklady od provozovatele
Informace obce Lovčice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lovčice Trvale bydlící - - - 671 690 690 690
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 721 740 740 740

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lovčice 680 670 667 673 669 684 689 670 689 702 721 720 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lovčice - - - 544 546 548 550

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 78 78 78 78
Maximální potřeba vody m3/den - - - 117 117 117 117
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 87,31 87,63 87,94 88,26
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 84,91 85,22 85,52 85,83
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 62,24 62,46 62,69 62,91
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 12,34 12,38 12,43 12,47
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 11,36 11,40 11,44 11,48

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Lovčice je napojena na Vodárenskou soustavu Východní Čechy.
Vodovod je napojen na vodovodní síť města Chlumec nad Cidlinou a dále pokračuje přes obec Převyšov až do Lovčic (skupinový vodovod Chlumec nad Cidlinou – Převyšov – Lovčice). V obci z hlavního zásobovacího řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu zemního vodojemu Chlumec nad Cidlinou o objemu 1650 m3 (257,20 / 262,60 m n.m.), který se nachází v západní části města – lokalita Na Františku.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Provozovatelem je společnost Královéhradecká provozní a.s. a vlastníkem je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lovčice - - - 385 740 740 740

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lovčice - - - 0 740 740 740

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 40,00 52,67 65,33 78,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 24,00 31,00 38,00 45,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 24,07 20,61 17,16 13,70
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,20 0,33 0,47 0,60

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je povrchová kanalizace, která byla v častých případech vybudována v tzv. akcích „Z“. Vzhledem k tomu, je tato kanalizace pro odvádění koncentrovaných splaškových vod nevhodná z důvodů netěsností. Omezení nátoku dešťových vod z komunikací, zpevněných ploch a rodinných domů tak nelze. Rovněž přípojky byly často budovány majiteli svépomocí a neodborně a v často v nedostačující dimenzi. S ohledem na tyto skutečnosti obec přistoupila k realizaci nové oddílné splaškové kanalizace a tato stávající kanalizace bude sloužit k odvádění pouze dešťových vod.  
 
Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Lovčice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Lovčice bude vybudována nová oddílná splašková kanalizační síť zakončená mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod Lovčice v severní části obce s navrhovanou kapacitou pro 700 EO a s výustí do Štítarského potoka. Celková délka kanalizační sítě je cca 5,6 km a jedná se o gravitační stoky s 1 čerpací stanicí odpadních vod a výtlakem na ČOV. Úseky stávající kanalizace v obci budou ponechány k odvádění pouze dešťových vod. Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočítány v hodnotě 37,4 mil. Kč. Dále budou na oddílnou splaškovou kanalizaci napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajajících stok, popřípadě prostřednictví výtlačného řadu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lovčice 0,0 37 359,0 37 359,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lovčice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva