Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vernéřovice - CZ052.3605.5201.014681 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vernéřovice

Číslo obce PRVKUK 14681
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.014681
Kód obce 547743
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2283
Teplice nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.014681.01 Vernéřovice 01468 14681

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vernéřovice (434 – 481 m n. m.) leží na katastrálním území Vernéřovice (614688).
 
Trvale zde žije celkem 318 obyvatel, přechodně bydlících 50 obyvatel. Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.
 
Ve Vernéřovicích se eviduje celkem 145 domů, z toho trvale obydlených je 99. K rekreaci slouží 46 objektů, z toho je 30 chalup a 15 chat, které využívá asi 50 rekreantů. Sídelní zástavba je soustředěna podél místní komunikace. Osou obce je Vernéřovický potok. Vernéřovice mají liniový půdorys.
 
V obci se nachází výkrmna prasat Proven s r.o., kejda je svážena na pole nebo do bioplynové stanice.
Obec leží v CHKO Broumovsko.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 - vodovod

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vernéřovice Trvale bydlící - - - 318 300 280 270
Přechodně bydlící - - - 50 60 70 80
Celkem - - - 368 360 350 350

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vernéřovice 366 356 351 343 337 328 331 318 315 315 326 326 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vernéřovice - - - 318 300 280 270

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 89 85 80 76
Maximální potřeba vody m3/den - - - 107 102 96 91
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 89,16 84,67 80,19 75,70
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 79,52 75,51 71,51 67,51
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 79,52 75,51 71,51 67,51
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 9,64 9,16 8,67 8,19

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Vodovod Vernéřovice je napojen přivaděčem Meziměstí – Starostín na skupinový vodovod Teplice I. – Meziměstí, který je součástí skupinového vodovodu Teplice nad Metují – Meziměstí – Broumov. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je zaveden do všech částí obce. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní data vodovod:
Identifikační číslo majetkové evidence: 5201-614688-48172928-1/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5201-614688-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 318
 
Voda je dopravována do přerušovacího vodojemu Vernéřovice 2x250 m3 na kótě 490 m n. m., který je hlavním vodojemem pro zásobování obcí Vernéřovice, Meziměstí a Starostín.  
Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3. Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vernéřovice.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého v Teplicích n. Metují (IČME: 5201-766321-48172928-2/1). Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Obyvatelé nenapojení na veřejný vodovod využívají vodu z domovních studní.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody je pro stávající i výhledový počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která nabyla účinnosti dne 30.4.2004.
 
Kvalita vody ve studnách je dobrá a její množství dostatečné.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně Teplice I – Meziměstí bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dodávkou pitné vody z nepoškozeného vodovodního systému,tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov profil Hejtmánkovice, nebo dovozem vody z nevyužívaného zdroje Janovičky - prameniště, pokud bude zajištěna zdravotní nezávadnost jímané vody. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vernéřovice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vernéřovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Ve Vernéřovicích není vybudovaná veřejná kanalizace. Obec využívá systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Obec nemá centrální ČOV. Jsou zde vybudovány 4 domovní mikročistírny, které byly uvedeny do provozu po roce 2000. Odpadní vody jsou vypouštěny do Vernéřovického potoka (č.h.p. 2-04-03-005). Odpadní vody ze 64 septiků jsou vsakovány, případně vyváženy na ČOV v Meziměstí. Septiky jsou různého stáří a technického stavu.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Pro sídelní jednotky dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády  č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Meziměstí.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vernéřovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vernéřovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva