Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lužec nad Cidlinou - CZ052.3602.5212.089273 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lužec nad Cidlinou

Číslo obce PRVKUK 89273
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.089273
Kód obce 570362
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.089273.01 Lužec nad Cidlinou 08927 89273

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lužec nad Cidlinou leží v západní části bývalého okresu Hradec Králové na hranici dvou krajů cca 6 km severně od města Chlumec nad Cidlinou a 5,5 km jihozápadně od města Nový Bydžov v nadmořských výškách 227 - 236 m n.m. Obec má 495 trvale bydlících obyvatel. Obcí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. V  obci se nachází firma ZEM a.s. (zemědělská výroba). Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce.
 
Podklady :
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Lužec nad Cidlinou - kanalizační řád
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lužec nad Cidlinou Trvale bydlící - - - 510 495 500 500
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 510 495 500 500

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lužec nad Cidlinou 497 513 506 490 495 494 489 508 508 501 511 518 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lužec nad Cidlinou - - - 490 485 490 500

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 67 67 68 68
Maximální potřeba vody m3/den - - - 80 81 81 82
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 66,72 67,18 67,63 68,08
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 59,02 59,42 59,82 60,23
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,33 10,40 10,47 10,54
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 48,69 49,02 49,36 49,69
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,70 7,75 7,80 7,86

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Lužec nad Cidlinou má vybudován veřejný vodovod. Obec je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Obec je zásobována z přivaděče DN 200 Litina Nový Bydžov – Chlumec nad Cidlinou, který prochází obcí Nepolisy. V severní části obce Nepolisy pokračuje zásobní řad pro další obce směrem na Lužec nad Cidlinou. Z tohoto zásobního řadu v obci odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Prasek – 1500 m3 (281,84/286,84 m n.m.). Na systém veřejného vodovodu obce je napojena většina obyvatel, ostatní jsou zásobováni vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Provozovatelem vodovodu je Královéhradecká provozní, a.s. a vlastníkem jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lužec nad Cidlinou - - - 485 495 500 500

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lužec nad Cidlinou - - - 485 495 500 500

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 54,33 54,82 55,32 55,81
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 8,80 8,88 8,96 9,04
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,45 0,45 0,45 0,45
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,07 0,07 0,07 0,07

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v obci vybudována splašková kanalizace zakončená ČOV. Při výstavbě bylo využito stávající kanalizační sítě v dimenzích 300 – 1000 mm, na které bylo obnoveno a doplněno cca 70 ks revizních šachet. Podchycení a rozšíření stávající stokové sítě ve stávající zástavbě a přivedení odpadních vod na ČOV je řešeno gravitačními stokami v dimenzích 250 – 300 mm v délce 1106,0 m, odlehčovacími komorami, tlakovými stokami a pěti podzemními čerpacími stanicemi.
Čistírna odpadních vod má kapacitu 750 EO. Na čistírnu jsou napojeni obyvatelé obce a místní jatka (cca 140 EO), také se počítá s dalším rozvojem obce. Je umístěna ve východní části obce u soutoku Lužeckého potoka s místní vodotečí na pravém břehu Lužeckého potoka s příjezdovou komunikací odbočující ze silnice Lužec nad Cidlinou – Nepolisy. Je mechanicko - biologická s nízko zatěžovanou dlouhodobou aktivací a selektorem. ČOV je uspořádána do monobloku s podzemím o půd. rozměrech 12,3 x 7,4 m a zastřešeným nadzemím o půd. rozměrech 9,8 x 7,4 m. Areál je oplocen v ploše 15x38 m. Součástí stavby jsou elektropřípojky pro ČS a ČOV a vodovodní přípojka pro ČOV.
V obci byly zrušeny stávající septiky a žumpy a objekty jsou přímo napojeny do stávající kanalizace svedené na ČOV.
V roce 2018 bylo v obci Lužec nad Cidlinou odvodnění v západní části obce pomocí současné jednotné kanalizace nahrazeno novou splaškovou gravitační kanalizací v délce 1 762 m zaústěnou do stávající splaškové kanalizace zakončené obecní čistírnou odpadních vod Lužec nad Cidlinou. Po realizaci nové splaškové kanalizace budou v západní části obce odstaveny stávající septiky a zrušeny bezodtoké jímky. Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 pro Lužec nad Cidlinou jsou 8,475 mil. Kč.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec je v současné době celkově odkanalizována a umožňuje napojení všech obyvatel v intravilánu obce. V návrhovém období budou na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. Zástupci obce se staví negativně k intenzifikaci ČOV, která by musela nastat po napojení obce Skochovice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lužec nad Cidlinou 0,0 28 500,0 28 500,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lužec nad Cidlinou - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva