Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Mlékosrby - CZ052.3602.5212.097314 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Mlékosrby

Číslo obce PRVKUK 97314
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.097314
Kód obce 570401
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.097314.01 Mlékosrby 09731 97314

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Mlékosrby leží v západní části bývalého okresu Hradec Králové cca 22 km západně od Hradce Králové a cca 5 km severovýchodně od města Chlumec nad Cidlinou v nadmořských výškách 228 - 242 m n.m. Obec má 245 trvale bydlících obyvatel a 16 rekreantů v celkem 116 domech. V obci převládá zástavba rodinných domů.
 
V obci se nachází prasečí farma Jiří Andrýsek (3 zaměstnanci).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak HK, 2018
Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby, Ing, Arch. K. Novotný, 2/2011

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mlékosrby Trvale bydlící - - - 245 260 280 300
Přechodně bydlící - - - 16 16 16 16
Celkem - - - 261 276 296 316

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mlékosrby 242 246 246 241 243 241 242 238 240 234 235 229 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mlékosrby - - - 147 162 182 202

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 14 15 17
Maximální potřeba vody m3/den - - - 15 17 19 20
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,38 13,92 15,47 17,01
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 10,95 12,32 13,68 15,05
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 9,45 12,21 14,96 17,72
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,50 1,69 1,87 2,06
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,43 1,85 2,26 2,68

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Mlékosrby má vybudován veřejný vodovod Mlékosrby RVS o délce 2,94 km, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK a.s. Hradec Králové, a.s. Provozovatelem vodovodu je Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5212-697311-48172898-1/1
IČPE: 5212-703397-48172898-1/1-27461211
Počet připojených trvale bydlích obyvatel: 147
 
Obec je zásobována z  přivaděče DN 200 mm z tvárné litiny Nový Bydžov – Chlumec nad Cidlinou. Zásobování obce zajišťuje zásobní řad, který odbočuje z hlavního přivaděče DN 200 z tvárné litiny mm v jihovýchodní části obce Zachrašťany. Tento řad pokračuje podél komunikace až do Mlékosrb kde z něho odbočují rozvodné řady.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Prasek – 1500 m3 (281,84/286,84 m n.m.).
Všechny zdroje kvalitou i kapacitou vyhovují vyhlášce 252/2004 Sb. a stávající úpravny vod jsou v souladu s nároky na kvalitu vody.
Vodovod je rozveden do všech částí obce. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Lze též využít vrty TP – 2 a TP – 4 ze zdrojové oblasti Třesice-Písek s celkovou vydatností 25 l/sec. Tato voda musí být přivaděčem cca 6 km nejdříve dopravena na ÚV Chlumec nad Cidlinou, odkud je možné případně plnit do cisterny, která vodu doveze do obce Mlékosrby.
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mlékosrby - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mlékosrby - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci byla vybudována povrchová dešťová kanalizace, která na pěti místech pod obcí ústí do místních vodotečí, které zaúsťují do řeky Cidliny. Tato kanalizace odvádí nejen vody povrchové, ale i vody splaškové, předčištěné v septicích nebo žumpách s přepadem. Dále jsou do této kanalizace zaústěny i vody extravilánové a balastní. Dochází tedy k značnému ředění splaškových vod, takže vyústění kanalizace nečiní hygienické závady. Kanalizace však nevyhovuje vodohospodářským předpisům.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto navrhujeme v souladu s platným ÚP vybudovat novou oddílnou (splaškovou) kanalizaci s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků. Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod by bylo prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích. Odpadní vody budou svedeny směrem na západ za obec k řece Cidlině, kde navrhujeme vybudovat novou čistírnu odpadních vod .
Novou kanalizaci a ČOV navrhujeme, vzhledem k velkým finančním nárokům na tuto stavbu a počtu obyvatel v obci, realizovat po návrhovém období (po r. 2030).
Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mlékosrby 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mlékosrby - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva