Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Mokrovousy - CZ052.3602.5205.098264 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Mokrovousy

Číslo obce PRVKUK 98264
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.098264
Kód obce 570419
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.098264.01 Mokrovousy 09826 98264

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Mokrovousy leží cca 12 km severozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 248 – 260 m n.m. Obec má 379 trvale bydlících obyvatel a 20 rekreantů ve 125 domech. Obec má zástavbu po obou stranách páteřní komunikace.
Urbanistický návrh předpokládá výstavbu cca 20 nových rodinných domů.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Územní plán obce Mokrovousy, Regio-Projektový ateliér Hradec Králové, 11/2004

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mokrovousy Trvale bydlící - - - 379 385 395 410
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 399 405 415 430

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mokrovousy 307 322 333 349 351 351 360 368 379 378 382 376 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mokrovousy - - - 240 246 256 271

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 16 17 18 19
Maximální potřeba vody m3/den - - - 20 21 21 22
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 16,45 17,16 17,87 18,57
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 14,56 15,19 15,81 16,44
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 14,24 15,35 16,47 17,58
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,31 0,32 0,34 0,35
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,90 2,05 2,20 2,35

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Majitelem vodovodu Mokrovousy o celkové délce  2,696 km je VAK a.s. Hradec Králové, a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní, a.s. Vodovod  je napojen na vodárenskou soustavu východní Čechy.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-698261-48172898-1/1
IČPE: 5205-702471-48172898-1/1-27461211
 
Zástavba je zásobována z hlavního směru od vodojemu Přím (1000 m3, 309/313) přes Nechanice a Třesovice. Ze severu je tato větev propojena s větví z vodojemu Máslojedy (650 m3, 330/334).Před zástavbou Mokrovous směrem k Dohaličkám jsou tyto dvě větve v rozdílné tlakové úrovni odděleny sekčním šoupětem. Vlastní zástavba Mokrovous je ovlivňována tlakovou úrovní z vodojemu Přím přes redukční šachtu v Nechanicích.
Hlavní zásobovací řad do obce je proveden z DN 150 mm, rozvodné řady v zástavbě jsou provedeny z DN 80 mm.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mokrovousy - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mokrovousy - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Odkanalizování obce je provedeno stávající povrchovou kanalizací. Betonové potrubí na drážku bylo pokládáno do stávajících příkopů. Do této kanalizace jsou zaústěny splaškové vody z jednotlivých objektů přes 30 DČOV nebo septiky, kde jsou splaškové vody hrubě předčištěny. Kanalizace je na čtyřech místech zaústěna do říčky Bystřice. Nejsevernější větev je zaústěna do náhonu, další větev do rybníka a přepad z rybníka teče do Bystřice. Další tři větve ústí přímo do Bystřice a větev z nejjižnější části je zaústěna do náhona a ten opět do Bystřice. Obec disponuje povolením k vypouštění odpadních vod. Na stávající kanalizaci byl proveden pasport.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k počtu obyvatel doporučujeme v návrhovém období zachovat stávající systém odkanalizování obce.
Po návrhovém období (po roce 2030) doporučujeme vybudovat novou oddílnou kanalizaci s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků. Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod by bylo prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích. Odpadní vody budou svedeny z obce směrem na jih za obec, kde bude navržena nová čerpací stanice, která bude přečerpávat odpadní vody na centrální ČOV u obce Třesice.
 
Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti.U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mokrovousy 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mokrovousy - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva