Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Myštěves - CZ052.3602.5212.100803 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Myštěves

Číslo obce PRVKUK 100803
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.100803
Kód obce 570427
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.100803.01 Myštěves 10080 100803

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Myštěves leží cca 20 km severozápadně od Hradce Králové a cca 8 km severovýchodně od města Nový Bydžov v nadmořských výškách cca 238 – 248 m n.m. Zástavba obce má charakter venkovského typu – převládá zástavba rodinných domků. Obec má 182 trvale bydlících obyvatel a 48 rekreantů v celkem 120 domech.
Nepředpokládá se výrazné zvýšení počtu obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak HK, 2018
Územní plán-Myštěves, Regio-Projektový ateliér Hradec Králové, 10/2007

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Myštěves Trvale bydlící - - - 182 181 180 180
Přechodně bydlící - - - 48 49 50 50
Celkem - - - 230 230 230 230

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Myštěves 183 189 189 187 185 183 181 176 168 171 174 178 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Myštěves - - - 152 151 150 150

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 22 21 21 21
Maximální potřeba vody m3/den - - - 26 26 26 25
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 21,53 21,44 21,34 21,25
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 19,04 18,96 18,87 18,79
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 15,73 15,56 15,39 15,22
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,31 3,30 3,28 3,27
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,48 2,45 2,43 2,40

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci je vybudován veřejný vodovod Myštěves RVS o celkové délce 7,843 km, který je součástí skupinového vodovodu Nový Bydžov, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK. Hradec Králové, a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5212-700801-48172898-1/1
IČPE: 5212-707163-48172898-1/1-27461211
Počet zásobovaných trvale bydlích obyvatel: 152
 
Vodovod Myštěves je zásoben pitnou vodou z věžového vodojemu Králíky o obsahu 200 m3 (274,18/279,87 m n.m.) napojením od vodovodu v obci Králíky s vodovodem v obci Myštěves.
Všechny zdroje kvalitou i kapacitou vyhovují vyhlášce 252/2004 Sb. a stávající úpravny vod jsou v souladu s nároky na kvalitu vody.
Vodovod je rozveden do všech částí obce. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Lze též využít vrtů 1, 3 ze zdrojové oblasti Nový Bydžov. (vydatnost  16,5 l/s).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Myštěves - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Myštěves - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována povrchová dešťová kanalizace. Do této kanalizace jsou zaústěny předčištěné odpadní vody ze 2 DČOV a septiků (z novější zástavby). Stará zástavba má jímky na vyvážení. Vlastní kanalizace je na třech místech zaústěna do Kralického potoka a na jednom místě do místní vodoteče, která rovněž zaúsťuje do Kralického potoka. Vyústění kanalizace nezpůsobuje hygienické závady.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a tomu, že vyústění stávající kanalizace nezpůsobuje hygienické závady, doporučujeme v navrhovaném období v souladu s ÚP zachovat stávající systém odkanalizování obce
Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.
Po návrhovém období  (po roce 2030) obec uvažuje s vybudováním dočišťovacího rybníka.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Myštěves 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Myštěves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva