Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Stračovská Lhota - CZ052.3602.5205.100960 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Mžany

Číslo obce PRVKUK 100960
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.100960
Kód obce 570435
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.100960.01 Stračovská Lhota 10096 100960

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Stračovská Lhota leží cca 14 km severozápadně od Hradce Králové v nadmořských výškách 258 – 264 m n.m. Místní část má 83 trvale bydlících obyvatel v rodinných domech. Místní částí prochází páteřní komunikace, podél které se rozprostírá většina zástavby. Převládá zde zástavba rodinných domů.
Nepředpokládá se větší rozvoj. Obec Mžany má zpracován Územní plán z roku 2011, zahrnující i Stračovskou Lhotu, která je místní částí obce Mžany.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 kanalizace Stračovská Lhota
Pasport kanalizace Stračovská Lhota (I. Koubová 2017)
Kanalizační řád obce Mžany a Stračovská Lhota (B. Kouba, 2018)
Informace vlastníka vodovodu o množství dodávané vody
Informace obce Mžany

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stračovská Lhota Trvale bydlící - - - 83 87 90 94
Přechodně bydlící - - - 23 25 27 30
Celkem - - - 106 112 117 124

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mžany 405 436 440 427 419 413 415 418 415 423 415 414 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stračovská Lhota - - - 65 68 70 75

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,14 3,38 3,62 3,86
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,78 2,99 3,21 3,42
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,78 2,99 3,21 3,42
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,36 0,39 0,41 0,44

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Stračovská Lhota má vybudován veřejný vodovod. Vodovod je propojen na systém Vodárenské soustavy Východní Čechy přes vodojem Máslojedy 500 m3.
Stračovská Lhota je zásobována ve směru od Sadové až do Mžan řadem DN 160 mm, ze Mžan až do Stračovské Lhoty včetně je profil DN 100 PVC.
Hlavní zásobovací řad DN 160 mm je veden do místní části z východního směru podél příjezdové komunikace. Zástavba místní části je napojena z tohoto zásobovacího řadu pomocí rozvodných řadů. Rozvodné řady jsou v zástavbě situovány v podstatě ve všech komunikacích.
Vlastní zástavba je ovlivňována tlakovou úrovní z vodojemu Máslojedy (2 x 250 m3, 332/335 m n.m.) přes redukční šachtu Čistěves.
Většina rozvodů byla vybudována v roce 2000 - 2001. Vodovod je proveden z materiálu PVC, který vyhovuje hygienickým předpisům.
Na systém veřejného vodovodu obce je napojena cca 80 % obyvatel, ostatní jsou zásobování vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Podle potřeby budou případně napojováni noví odběratelé a prováděna běžná údržba vodovodní sítě.
Pokud by sucho znemožnilo odběr vody z lokálních zdrojů, mohou se zájemci napojit na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude místní část Stračovská Lhota zásobena pomocí cisteren v kombinaci s dodávkou vody balené. Jako zdroj nouzového zásobování je pro Stračovskou Lhotu uvedena ÚV HK se zdrojem surové vody Orlice. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita, pokud bude mít vyhovující kvalitu a dostatečnou vydatnost, pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stračovská Lhota - - - 83 87 90 94

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stračovská Lhota - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 7,96 8,31 8,66 9,01
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,98 5,20 5,42 5,64
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Stávající kanalizace odvádí hlavně vody srážkové a drenážní. Byla postavena v letech 1960 – 2016. Jedná se v maximální míře o zatrubené příkopy. Do této kanalizace jsou zaústěny přepady ze septiků, případně domovních ČOV od jednotlivých nemovitostí. Stávající kanalizace je vzhledem k výškovým poměrům vyústěna na třech místech do Klenické svodnice.
Vlastníkem a provozovatelem kanalizace ve Stračovské Lhotě je obec Mžany.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a poměrně dobrému stavu stávající kanalizace (stav kanalizace nečiní hygienické potíže) doporučujeme v návrhovaném období zachovat stávající systém odkanalizování obce.
V současné době má obec Mžany pro místní část Stračovská Lhota platné povolení k nakládání s vodami. V rámci návrhového období bude zpracována studie zneškodnění splaškových vod z obce, která v souladu se současnou legislativou navrhne nejoptimálnější způsob zneškodnění splaškových vod z obce. Po dokončení studie a výběru nejvhodnější varianty bude provedena úprava PRVK.
Do té doby je nutné věnovat maximální péči individuálnímu způsobu zneškodnění odpadních vod, v případě rekonstrukcí RD vyžadovat buď stavbu lokální ČOV nebo za stávající septik doplnit biologický filtr - nutno řešit individuálně. U novostaveb vyžadovat kompletní čištění splašků, tj. buď septik s filtrem nebo lokální ČOV odpovídající velikosti a účinnosti.
Nakládání s dešťovými vodami bude řešeno stávajícícm způsobem s cílem maximální retence vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stračovská Lhota 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stračovská Lhota - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva