Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Neděliště - CZ052.3602.5205.409791 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Neděliště

Číslo obce PRVKUK 409791
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.409791
Kód obce 570443
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.409791.01 Neděliště 40979 409791

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Neděliště leží cca 6 km severně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 264 – 284 m n.m. Obec má 360 trvale bydlících obyvatel ve 120 domech. V obci převládá zástavba rodinných domů. Pracovní příležitosti jsou orientovány spíše na Hradec Králové. V obci se nachází 5 chalup pro cca 10 rekreantů. Obcí protéká vodoteč Olšovka.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018
Územní plán Neděliště, Ing. Arch. Karel Novotný, 3/2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Neděliště Trvale bydlící - - - 360 362 366 370
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 370 372 376 380

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Neděliště 362 367 372 362 350 348 347 356 358 359 355 363 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Neděliště - - - 249 251 255 259

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 31 32 32 32
Maximální potřeba vody m3/den - - - 37 38 38 39
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 31,12 31,54 31,95 32,37
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 25,20 25,54 25,87 26,21
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 19,76 20,25 20,73 21,22
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 6,45 6,54 6,62 6,71
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,92 5,04 5,16 5,28

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Neděliště je zásobena pitnou vodou z  rozvodné vodovodní sítě o délce 3,520 km, která je součástí skupinového vodovodu Máslojedy, který je napojen na "Vodárenskou soustavu Východní Čechy". Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové,a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-702226-48172898-1/1
IČPE: 5205-787434-48172898-1/1-27461211
 
Hlavní zásobní řad do obce se napojuje na vodovod v obci Všestary a pokračuje podél komunikace přes obec Světí až do obce Neděliště. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce. V severní části obce se nachází čerpací stanice Neděliště (9 l/s) a z té pokračuje řad až do vodojemu Máslojedy – (2 x 250 m3, 332/335 m n.m.) . Ve východní části je realizováno odbočení nového zásobního řadu pro obec Sendražice.
Zástavba je ovlivňována tlakovým pásmem vodojemu Přím – 2 x 250 m3 (309/313 m n.m.).
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studnou bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Neděliště - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Neděliště - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je povrchová kanalizace, která je mělce uložena (zatrubené příkopy). Vlastní kanalizační síť sestává ze čtyř hlavních větví, které zaúsťují do požární nádrže uprostřed obce. Do této nádrže vtéká místní vodoteč Olšovka a opět z ní vytéká, protéká dále obcí a jde mimo obec do luk. Do této vodoteče jak nad nádrží, tak pod ní jsou zaústěny přečištěné vody z cca 20 DČOV a předčištěné vody ze septiků. Odpadní voda z jímek je vyvážena na nejbližší ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávající kanalizace doporučujeme v obci realizovat v obci novou oddílnou (splaškovou) kanalizaci a novou ČOV s tím, že stávající kanalizace bude využívána pro odvod dešťových vod z komunikací a jednotlivých nemovitostí. Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod by bylo prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích. Odpadní vody budou svedeny z obce směrem na jihovýchod za obec, kde u vodoteče Olšovka navrhujeme vybudovat novou čistírnu odpadních vod.
Výstavbu nové kanalizační sítě a ČOV doporučujeme (vzhledem k počtu obyvatel a finančním nárokům) realizovat v souladu s Územním plánem po návrhovém období (po r. 2030).
 
Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Neděliště 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Neděliště - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva