Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Komárov - CZ052.3602.5205.102458 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nechanice

Číslo obce PRVKUK 102458
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.102458
Kód obce 570451
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.102458.01 Komárov 10245 102458

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Komárov leží cca 12,5 km severozápadně od Hradce Králové a cca 0,5 km severně od Nechanic v nadmořských výškách cca 240 – 242 m n.m. Jižním krajem obce prochází Mlýnský potok. Obec má cca 24 trvale bydlících obyvatel Komárov je místní částí města Nechanice. Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizací vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Informace města Nechanice
Formuláře VUME, VUPE 2017
Územní plán obce Nechanice
Podklady Vodovoda a kanalizace Hradec Králové, a.s.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Komárov Trvale bydlící - - - 24 30 30 35
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 24 30 30 35

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nechanice 2312 2278 2269 2275 2271 2273 2304 2317 2340 2329 2348 2348 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Komárov - - - 11 17 17 22

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 1 1
Maximální potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 1
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,31 0,36 0,40 0,45
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,27 0,31 0,35 0,39
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,17 0,20 0,22 0,25
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,11 0,13 0,14 0,16
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,04 0,05 0,05 0,06

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Komárov má vybudován veřejný vodovod.
Tento vodovod je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Území je napojeno přímo z vodovodu Nechanice hlavním zásobovacím řadem severním směrem o profilu DN 150 mm. Z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce.
Vodovod Nechanice je dotován vodou řadem DN 400 mm vedeným z vodojemu Horní Přím o obsahu 1000 m3 (309/313 m n.m.) v rámci celkové koncepce VSVČ.
Zástavba obce je v tlakové úrovni redukční šachty Nechanice.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Komárov - - - 0 28 28 30

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Komárov - - - 0 28 28 30

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,96 1,91 2,87
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,96 1,91 2,87
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v místní části města Nechanice - Komárov vybudována splašková gravitační kanalizační síť (DN 300) zakončená čerpací stanicí (Kč Komárov) v jihozápadní části obce s výtlakem do výtlačného potrubí v místní části Tůně do Nechanic, který prochází obcí a dále jsou odpadní vody odváděny na ČOV Nechanice. Kanalizaci vlastní obec a provozuje ji Královéhradecká provozní a.s.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající systém odkanalizování zůstane zachován. Předpokládá se postupný rozvoj a rozšiřování kanalizační sítě v okrajových částech a běžná údržba.  
 
Tam kde nebude možné připojení na splaškovou kanalizaci je doporučeno likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb je doporučeno osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.
 
  

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Komárov 0,0 2 550,0 2 550,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Komárov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva