Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lubno - CZ052.3602.5205.102466 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nechanice

Číslo obce PRVKUK 102466
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.102466
Kód obce 570451
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.102466.01 Lubno 10246 102466

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Lubno leží cca 11 km severozápadně od Hradce Králové a cca 1 km východně od města Nechanice v nadmořských výškách cca 242 – 256 m n.m. Obec leží podél komunikace mezi Hradcem Králové a Novým Bydžovem. Obec má cca 194 trvale bydlících obyvatel.
Lubno je místní částí města Nechanice. V obci je počítáno s mírným rozvojem obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizací vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Informace města Nechanice
Formuláře VUME, VUPE 2017
Územní plán obce Nechanice
Podklady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lubno Trvale bydlící - - - 194 214 250 300
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 194 214 250 300

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nechanice 2312 2278 2269 2275 2271 2273 2304 2317 2340 2329 2348 2348 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lubno - - - 150 180 216 266

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 32 40 47 55
Maximální potřeba vody m3/den - - - 49 60 71 83
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 26,09 32,18 38,27 44,35
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 22,79 28,11 33,43 38,74
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 16,51 20,36 24,21 28,07
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 6,29 7,76 9,23 10,69
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,30 4,07 4,84 5,61

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Lubno má vybudován veřejný vodovod.
Tento vodovod je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Přívodní řad do obce je napojen na vodovod
Nechanice v severovýchodní části Nechanic a pokračuje podél komunikace Hradec Králové – Nový Bydžov až do
Lubna. V obci z něho odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce.
Vodovod Nechanice je dotován vodou řadem DN 400 mm vedeným z vodojemu Horní Přím o obsahu 1000 m3
(309/313 m n.m.) v rámci celkové koncepce VSVČ.
Zástavba je v tlakové úrovni redukční šachty Nechanice.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je Vodovodu a kanalizací Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lubno - - - 176 196 232 252

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lubno - - - 176 196 232 252

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 12,30 15,17 18,04 20,91
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,69 5,78 6,88 7,97
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,40 0,49 0,59 0,68
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,15 0,19 0,22 0,26

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci se nachází jednotná kanalizace, která odvádí odpadní vody na ČOV v Nechanicích.
Vzhledem ke konfiguraci terénu je gravitační kanalizace svedená do tří čerpacích stanic, které dopravují splaškové vody, za deště ředěné, výtlačnými řady do navržených gravitačních stok a dále výtlačným řadem západním směrem do stávající gravitační stoky na okraji Nechanic a touto až na ČOV Nechanice s vyústěním přečištěných odpadních vod do toku Bystřice.
Vlastníkem kanalizace je Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V budoucnu budou na novou kanalizační síť dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lubno 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lubno - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva