Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Staré Nechanice - CZ052.3602.5205.102482 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nechanice

Číslo obce PRVKUK 102482
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.102482
Kód obce 570451
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.102482.01 Staré Nechanice 10248 102482

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Staré Nechanice leží cca 13 km severozápadně od Hradce Králové a cca 1 km západně od města Nechanice v nadmořských výškách okolo 240 – 250 m n.m. Obec leží podél komunikace mezi Hradcem Králové a Novým Bydžovem. Obec má cca 344 trvale bydlících obyvatel.
Staré Nechanice jsou místní částí obce Nechanice. Územní plán předpokládá mírný rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizací vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Informace města Nechanice
Formuláře VUME, VUPE 2017
Územní plán obce Nechanice
Podklady VaK Hradec Králové, a.s.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Nechanice Trvale bydlící - - - 344 350 370 450
Přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
Celkem - - - 349 355 375 455

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nechanice 2312 2278 2269 2275 2271 2273 2304 2317 2340 2329 2348 2348 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Nechanice - - - 272 277 297 377

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 20 22 24 26
Maximální potřeba vody m3/den - - - 30 33 36 39
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 17,91 19,70 21,49 23,28
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 15,85 17,44 19,02 20,61
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,70 15,07 16,44 17,81
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,15 2,37 2,58 2,80
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,07 2,28 2,48 2,69

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Staré Nechanice má vybudován veřejný vodovod.
Tento vodovod je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Přívodní řad do obce je napojen na vodovod
Nechanice v severozápadní části Nechanic a pokračuje podél komunikace Hradec Králové – Nový Bydžov až do
Starých Nechanic. V obci z něho odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce.
Zástavba je v tlakové úrovni redukční šachty Nechanice.
Vodovod Nechanice je dotován vodou řadem DN 400 mm vedeným z vodojemu Horní Přím o obsahu 1000 m3 (309/313 m n.m.) v rámci celkové koncepce VSVČ.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba. V současné době se plánuje výstavba rodinných domů v lokalitě U Bytovek, která je v souladu s územním plánem. Výhled realizace prodloužení vodovodní sítě je naplánován na rok 2022

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Nechanice - - - 308 313 333 413

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Nechanice - - - 308 313 333 413

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 21,10 23,21 25,32 27,43
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 8,04 8,85 9,65 10,45
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1,84 2,02 2,21 2,39
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,70 0,77 0,84 0,91

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudovaná nová splašková kanalizace. Spádové poměry v obci umožnili realizaci gravitační kanalizaci s čerpacími stanicemi a dále výtlačným řadem do stávající gravitační stoky na okraji Nechanic a touto až na ČOV Nechanice s vyústěním přečištěných odpadních vod do toku Bystřice.
Vlastníkem kanalizace je Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Současný stav kanalizační sítě je vyhovující a obec připravuje průběžně napojení nových objektů a lokalit. V červnu 2020 bude umožňěno napojení na splaškovou kanalizaci 62 rodinným domům v lokalitě A-Z6 ve Starých Nechanicích. COV Nechanice je v současné době na hranici své kapacity, a proto bude nutné pro napojení dalších rozvojových lokalit provést její rozšíření (intenzifikaci).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Staré Nechanice 1 542,0 2 242,0 3 784,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Staré Nechanice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva