Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Sobětuš - CZ052.3602.5205.151980 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nechanice

Číslo obce PRVKUK 151980
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.151980
Kód obce 570451
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.151980.01 Sobětuš 15198 151980

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Sobětuš leží cca 13 km severozápadně od Hradce Králové a cca 3 km severovýchodně od Nechanic v nadmořských výškách okolo 244 – 246 m n.m. Většina zástavby se nachází podél páteřní komunikace. Obec má cca 82 trvale bydlících obyvatel.
Sobětuš je místní částí města Nechanice. Územní plán předpokládá mírný rozvoj obce.
  
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizací vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Informace města Nechanice
Formuláře VUME, VUPE 2017
Územní plán obce Nechanice
Podklady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sobětuš Trvale bydlící - - - 82 90 100 120
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 82 90 100 120

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nechanice 2312 2278 2269 2275 2271 2273 2304 2317 2340 2329 2348 2348 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sobětuš - - - 41 49 59 79

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 4 4 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 5 6 7
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,89 3,33 3,78 4,22
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,56 2,95 3,35 3,74
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,37 2,73 3,10 3,46
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,19 0,22 0,25 0,28
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,33 0,38 0,43 0,48

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Sobětuš má vybudován veřejný vodovod.
Tento vodovod je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Od napojení na vodovod Nechanice pokračuje severovýchodním směrem větev – propojení Máslojedy – DN 150 mm, která zásobuje Sobětuš, Třesovice, Mokrovousy apod. Z tohoto zásobního řadu odbočuje v Sobětuši rozvodný řad pro zástavbu
Vodovod Nechanice je dotován vodou řadem DN 400 mm vedeným z vodojemu Horní Přím o obsahu 1000 m3
(309/313 m n.m.) v rámci celkové koncepce VSVČ.
Zástavba je v tlakové úrovni redukční šachty Nechanice.
 
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je Vodovovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sobětuš - - - 0 0 30 35

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sobětuš - - - 0 0 30 35

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 1,12 2,23 3,35
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 1,12 2,23 3,35
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je realizována jednotná kanalizace (zatrubněné příkopy), která vyúsťuje do stávající vodoteče otevřeným příkopem a tím do řeky Bystřice. Kanalizace je značně zanesena fekáliemi. V obci jsou splaškové vody částečně předčištěny v septicích (u nových objektů), nebo jímány do žump a vyváženy. Tato kanalizace je v poměrně dobrém stavu, ale je ji nutno pročistit.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V lokalitě Sobětuš bude vybudována nová gravitační splašková kanalizace napojená v jižní části obce na plánovaný kanalizační výtlak do lokality Tůně. Tento výtlak bude napojen na současnou kanalizační síť města Nechanice v jeho severovýchodní části a na stávající ČOV. Kanalizační síť města Nechanice je zakončena na centrální čistírně odpadních vod Nechanice s vyústěním přečištěných odpadních vod do toku Bystřice. COV Nechanice je v současné době na hranici své kapacity, a proto bude nutné pro napojení dalších rozvojových lokalit provést její rozšíření (intenzifikaci). Celková délka navrhované kanalizační sítě v lokalitě Sobětuš je cca 2,55 km, z toho 1,1 km gravitace a 1,45 km výtlak včetně čerpací stanice. Realizace tohoto projektu je předpokládaná v roce 2024. V současné době se řeší nový územní plán.
 
Do doby výstavby nové kanalizace odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající kanalizace.
 
Realizace výstavby bude záviset na finančních možnostech obce a případném získání dotace. Vlastníkem kanalizace bude Vodovovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem bude Královéhradecká provozní, a.s.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sobětuš 0,0 9 517,0 9 517,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sobětuš - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva