Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Suchá - CZ052.3602.5205.158984 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nechanice

Číslo obce PRVKUK 158984
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.158984
Kód obce 570451
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.158984.01 Suchá 15898 158984

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Suchá leží cca 16 km severozápadně od Hradce Králové a cca 4 km severně od města Nechanice v nadmořských výškách okolo 248 – 258 m n.m. Zástavba obce leží převážně podél páteřní komunikace. Západním krajem obce prochází Bašnický potok. Obec má cca 204 trvale bydlících obyvatel. Suchá je místní částí města Nechanice. Územní plán předpokládá mírný rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizací vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Informace města Nechanice
Formuláře VUME, VUPE 2017
Územní plán obce Nechanice
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchá Trvale bydlící - - - 204 230 250 300
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 204 230 250 300

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nechanice 2312 2278 2269 2275 2271 2273 2304 2317 2340 2329 2348 2348 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchá - - - 116 142 162 212

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 9 10 12 13
Maximální potřeba vody m3/den - - - 13 15 18 20
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 8,88 10,27 11,66 13,05
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 7,85 9,08 10,31 11,54
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,82 9,05 10,27 11,50
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,03 0,03 0,04 0,04
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,02 1,18 1,34 1,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Suchá má vybudován veřejný vodovod.
Tento vodovod je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Obec je napojeno přímo z vodovodu Nechanice hlavním zásobovacím řadem severním směrem o profilu DN 150 mm. Z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce.
Vodovod Nechanice je dotován vodou řadem DN 400 mm vedeným z vodojemu Horní Přím o obsahu 1000 m3
(309/313 m n.m.) v rámci celkové koncepce VSVČ.
Zástavba je v tlakové úrovni redukční šachty Nechanice.
 
Na systém veřejného vodovodu obce je napojena většina obyvatel. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchá - - - 194 222 230 242

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchá - - - 194 222 230 242

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 18,60 20,13 21,67 23,20
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 18,60 20,13 21,67 23,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je od roku 2017 vybudována splašková kanalizace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Spádové poměry na území obce umožňují zřízení gravitační splaškové kanalizace. Kanalizační síť a objekty na ní jsou situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích. Odpadní vody jsou svedeny gravitačním potrubím z obce směrem na jihozápadním k Bašnickému potoku, kde je čerpací stanice. Z této čerpací stanice pokračuje výtlak podél komunikace směrem na Nechanice, kde se zaúsťuje do stávající kanalizační sítě Nechanic a tou splašky pokračují až na ČOV Nechanice s vyústěním přečištěných odpadních vod do toku Bystřice.
Vlastníkem kanalizace je Město Nechanice a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.
 
Tam kde není možné připojení na splaškovou kanalizaci se likvidují odpadní vody přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti nebo v domovních čistírnách odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav kanalizační sítě je vyhovující, postupně bude docházet pouze k napojování nových objektů.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Suchá 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Suchá - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva