Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Urbanice - CZ052.3602.5205.132926 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Urbanice

Číslo obce PRVKUK 132926
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.132926
Kód obce 513717
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.132926.01 Urbanice 13292 132926

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Urbanice se rozprostírá podél komunikace cca 4 km západním směrem od Hradce Králové, v nadmořských výškách 240 – 243 m n.m. Obec má 307 trvale bydlících obyvatel v 84 rodinných domech. S ohledem na blízkost Hradce Králové se dá očekávat rozvoj bydlení v obci a výstavba rodinných domků. V případě uskutečnění developerem plánované výstavby nových domů se předpokládá počet trvale bydlících obyvatel v roce 2030 kolem 800, v opačném případě kolem 550.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace, ČOV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,VaK Hradec Králové, 2018
Pasport kanalizace Urbanice, IKKO, 12/2014

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Urbanice Trvale bydlící - - - 334 334 450 800
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 334 334 450 800

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Urbanice 347 353 351 341 345 335 333 334 333 334 335 320 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Urbanice - - - 334 334 450 800

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 28 39 49 60
Maximální potřeba vody m3/den - - - 34 46 59 72
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 28,17 38,68 49,20 59,71
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 23,72 32,57 41,43 50,28
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 15,56 22,16 28,76 35,35
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 8,16 11,21 14,25 17,30
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,45 6,34 8,22 10,11

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Urbanice je napojena na veřejnou vodovodní  síť Urbanice - Vodovod I. a II. etapa a Urbanice RVS, které jsou součástí skupinového vodovodu Praskačka RVS, resp. Praskačka. Vlastníkem vodovodní sítě v obci je VAK a.s. Hradec Králové. Provozovatelem je Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME- Urbanice- Vodovod I. a II. etapa: 5205-732923-00528986-1/1
IČME - Urbanice RVS: 5205-732923-48172898-1/1
IČPE: 5205-721212-48172898-1/1-27461211
 
Hlavní přívodní řad je veden směrem z Kuklen na obec Plačice, Vlčkovice a dále až na kraj Praskačky. Odtud pokračuje řad přes Praskačku a v severní části Praskačky odbočuje řad do Urbanic. Z hlavního řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci.
 
Zástavba obce je ovlivňována tlakovou úrovní vodojemů Nový Hradec Králové.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Urbanice - - - 334 334 450 800

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Urbanice - - - 334 334 450 800

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 41,89 61,37 80,86 100,34
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 31,73 43,07 54,41 65,75
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci jsou realizovány 2 gravitační oddílné kanalizační sítě.  Celková délka splaškové kanalizace v obci je 2315 m. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Urbanice.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME kanalizace k ČOV I: 5205-732923-00528986-3/1
IČME kanalizace k ČOV II: 5205-732923-00528986-3/2
IČPE kanalizace k ČOV I: 5205-732923-00528986-3/1-00528986
IČPE kanalizace k ČOV II: 5205-732923-00528986-3/2-00528986
 
 
Kanalizační sítě jsou zakončeny dvěmi ČOV.
Jedná se ČOV Bioclere typ B 150 a typ B 115. Tyto ČOV se skládají z biologického reaktoru a stabilizační nádrže. Kapacita těchto ČOV je 300 EO a uvedení do trvalého provozu bylo v roce 2001. Na kanalizační síť a ČOV jsou napojeni všichni obyvatelé obce. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do místní bezejmenné vodoteče. Majitelem a provozovatelem ČOV je obec Urbanice.
 
Základní údaje ČOV:
IČME ČOV I: 5205-732923-00528986-4/1
IČME ČOV II: 5205-732923-00528986-4/2
IČPE ČOV I: 5205-732923-00528986-4/1-00528986
IČPE ČOV II: 5205-732923-00528986-4/2-00528986

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období je vzhledem k předpokládanému výraznému nárůstu počtu obyvatel připojených na kanalizaci a tím překročením stávající kapacity ČOV plánováno zvýšení kapacity ČOV, případně výstavba nové ČOV. Obec zadala vyhotovení studie proveditelnosti rozšíření kanalizační sítě, případně zkapacitnění ČOV či výstavby nové ČOV. Celková výše plánovaných investic s ohledem na nárůst obyvatel obce je cca 20,6 mil. Kč.
 
Dále budou dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a prováděna běžná údržba. Stávající kanalizace, která nevyhovuje, bude rekonstruována.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Urbanice 0,0 20 600,0 20 600,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Urbanice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva