Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Adršpach - CZ052.3605.5201.000051 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Adršpach

Číslo obce PRVKUK 51
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.000051
Kód obce 547786
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2283
Teplice nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.000051.01 Dolní Adršpach 00005 51

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Adršpach (506 – 596 m n. m.) se rozkládá na katastrálních územích Dolní Adršpach (600059) a Horní Adršpach (600067) o celkové katastrální výměře 1972 ha. Dolní Adršpach slouží především jako turistické centrum, Horní Adršpach plní funkci průmyslové části.
 
Trvale v Dolním Adršpachu žije 388 obyvatel.
 
 Zástavba má liniové uspořádání. Obcí protéká Adršpašský potok.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko, na území obce zasahují chráněná území NPR Adršpašsko-Teplické skály a PR Křížová cesta.
 
Díky tomu, že Dolní Adršpach tvoří vstupní bránu do Adršpašských skal, navštíví v sezóně tuto obec tisíc turistů denně.
 
 Podklady
Původní karty PRVK
 VUME/VUPE 2017
Informace od zástupců obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Adršpach Trvale bydlící - - - 100 100 120 120
Přechodně bydlící - - - 800 900 1 000 1 100
Celkem - - - 900 1 000 1 120 1 220

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adršpach 528 527 516 517 516 513 514 521 512 506 503 513 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Adršpach - - - 900 1 000 1 120 1 220

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 121 142 162 183
Maximální potřeba vody m3/den - - - 165 184 204 223
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 121,50 155,42 189,34 223,26
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 69,30 88,90 108,50 128,10
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 69,30 88,90 108,50 128,10
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 52,20 66,52 80,84 95,16

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V celé obci Adršpach vlastní a provozuje společnost VAK Náchod, a.s. dva vodovody. Prvním je vodovod Dolní Adršpach - Zdoňov, který zásobuje pitnou vodou obyvatele Dolního Adršpachu a ostatní odběratele v nejbližším okolí. Vodovod Dolní Adršpach - Zdoňov je zásobený z polické pánve vrtem VS-2 Zdoňov. U vrtu je vybudována ČS Zdoňov, kde dochází k úpravě vody chlorováním. Odtud je voda čerpána přes zásobní síť Zdoňova do vodojemu Zdoňov (250 m3). Ze zásobní a současně výtlačného řadu Zdoňova je zásoben také vodojem Dolní Adršpach s akumulací 250 M3. Z tohoto vodojemu je zásobena zásobovacími a rozvodnými řady celá místní část Dolní Adršpach. V současnosti je odstaven z provozu VDJ Dolní Adršpach 50 m3.  
 
Možnosti využití vrtu VS-2 jsou větší než dosavadní dlouhodobý průměrný odběr a na základě čerpacích zkoušek lze z kvantitativního hlediska za reálný považovat odběr až kolem 10 - 15 l/s.
Jakost využívaných podzemních vod je nepříznivě ovlivněna zemědělskou činností v celém povodí Zdoňovského potoka. Dle pravidelných rozborů se však hodnoty dusíku pohybují v průměru kolem 16 mg/l a maxima nepřekročí 20 mg/l.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V souladu s plánovanou výstavbou rodinných domů je  navrženo napojení lokalit výstavby na vodovod.
 
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém jímacím objektu (VS-1 a VS-2) bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno cisternami z druhého (nepoškozeného) zdroje vody prostřednictvím hydrantů, příp. dovozem vody z nevyužívaného zdroje Teplice n. M. – studna Sokol, pokud bude ověřena jeho jakost. Dovozová vzdálenost činí 8 km. Totéž se týká větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Adršpach - - - 900 1 000 1 120 1 220

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Adršpach - - - 900 1 000 1 120 1 220

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 121,00 141,67 162,33 183,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 54,00 60,40 66,80 73,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci Dolní Adršpach byla v roce 2015 dodělána oddílná kanalizace a tudíž je obec kompletně odkanalizována s odvodem splaškových vod na stávající čistínu odpadních vod.
Půvopdní jednotná kanalizace je dále využívána pro odvod srážkových odpadních vod do recipientu.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Díky dobudované kanalizační síti z roku 2014 je obec kompletně napojena na kanalizaci a stávající stav je tudíž vyhovující.
Mimo běžné údržby se neuvažuje o dalších investicích ve výhledu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Adršpach 770,0 1 498,0 2 268,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Adršpach - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva