Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Luková - CZ052.3602.5212.089001 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nepolisy

Číslo obce PRVKUK 89001
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.089001
Kód obce 570478
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.089001.01 Luková 08900 89001

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Luková leží v západní části bývalého okresu Hradec Králové cca 1 km východně od obce Nepolisy a cca 5 km severovýchodně od města Chlumec nad Cidlinou v nadmořských výškách 220 - 234 m n.m. Obec má cca 110 trvale bydlících obyvatel. Obec se rozkládá podél páteřní komunikace směrem na Mlékosrby . Obec spadá pod obecní úřad Nepolisy. Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Nepolisy - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Luková Trvale bydlící - - - 110 110 115 120
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 110 110 115 120

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nepolisy 939 935 942 957 961 972 962 955 964 962 986 984 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Luková - - - 14 95 110 120

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 3 5 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 1 4 6 9
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,89 3,14 5,39 7,64
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,79 2,78 4,77 6,75
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,44 1,57 2,69 3,81
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,34 1,21 2,08 2,95
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,10 0,36 0,62 0,88

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Luková má vybudován veřejný vodovod (rok 1998 – 1999). Obec je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Obec je zásobována z přivaděče DN 200 mm - LT Nový Bydžov – Chlumec nad Cidlinou. Zásobování obce zajišťují přívodní řady, které odbočují jak v obci Nepolisy, tak i v obci Zadražany. Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Prasek – 1500 m3 (281,84/286,84 m n.m.). Na systém veřejného vodovodu obce je napojena cca 1/3 obyvatel, ostatní jsou zásobováni vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s. a vlastníkem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD nebo jiné objekty a nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Luková - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Luková - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Luková je stávající dešťová kanalizace (zatrubněné příkopy). Kanalizace je nevyhovující a do budoucna může sloužit pouze pro povrchové odvodnění. Stávající dešťová kanalizace je dnes vyústěna za tratí ČD do vodoteče, která ústí do řeky Cidliny. Splaškové odpadní vody z jednotlivých domů jsou čištěny ve stávajících domovních septicích, případně jsou shromažďovány v žumpách na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části obce Nepolisy - Luková bude vybudována oddílná splašková kanalizační síť zakončená čerpací stanicí ve východní části obce u drážní zastávky, s výtlakem do stávající kanalizační čerpací stanice v obci Nepolisy a dále s převedením odpadních vod na čistírnu odpadních vod Nepolisy. Kanalizační síť se navrhuje vybudovat v délce cca 1 km. Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočítány v hodnotě 1,2 mil. Kč. Do doby výstavby nové kanalizace a čerpací stanice doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a smlouvou na vyvážení. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Luková 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Luková - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva