Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nepolisy - CZ052.3602.5212.103390 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nepolisy

Číslo obce PRVKUK 103390
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.103390
Kód obce 570478
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.103390.01 Nepolisy 10339 103390

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Nepolisy leží v západní části bývalého okresu Hradec Králové cca 3 km severně od města Chlumec nad Cidlinou a 5 km jižně od města Nový Bydžov v nadmořských výškách 225 - 238 m n.m. Obec má 600 trvale bydlících obyvatel. Obcí prochází silnice II.tř./327 Nový Bydžov - Chlumec n. Cidlinou. V obci se nachází středisko živočišné výroby ZD Nepolisy, základní škola a mateřská škola. Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Nepolisy - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nepolisy Trvale bydlící - - - 702 702 712 722
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 702 702 712 722

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nepolisy 939 935 942 957 961 972 962 955 964 962 986 984 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nepolisy - - - 576 610 655 695

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 100 106 113 120
Maximální potřeba vody m3/den - - - 119 128 136 144
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 99,57 106,42 113,28 120,14
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 88,08 94,14 100,21 106,27
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 32,23 34,45 36,67 38,89
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 55,85 59,70 63,54 67,39
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 11,49 12,28 13,07 13,86

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Nepolisy má vybudován veřejný vodovod (rok 1998 – 1999), je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy a je zásobována z přivaděče DN 200 mm - LT Nový Bydžov – Chlumec nad Cidlinou. Zásobování obce zajišťují rozvodné řady PVC Ø 110 mm, které odbočují z tohoto přivaděče. V severní části obce pokračuje přívodní řad pro další obce směrem na Lužec nad Cidlinou. Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Prasek – 1500 m3 (281,84/286,84 m n.m.). Na systém veřejného vodovodu obce je napojena cca 1/3 obyvatel, ostatní jsou zásobováni vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s. a vlastníkem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD nebo jiné objekty a nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nepolisy - - - 702 702 712 722

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nepolisy - - - 702 702 712 722

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 73,29 73,96 74,62 75,29
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,72 6,78 6,84 6,90
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,75 0,82 0,88 0,95
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,07 0,08 0,08 0,09

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována nová oddílná splašková kanalizace, která odvádí odpadní vody na centrální mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod, která se nachází na severo západním okraji obce Nepolis. Kanalizace je převážně gravitační, avšak v některých místech je překonání negativního výškového rozdílu řešeno pomocí výtlačného řadu, tak se tomu děje např. v jihozápadní části obce pomocí čerpací stanice. Kanalizace je mix původní a nové stokové sítě, z toho vychází i materiál stok, který je z materiálu PVC, PE (výtlak) nebo z betonu v různých dimenzích. Na trase je umístěno i několik odlehčovacích komor, které slouží k odlehčení stokové sítě při přívalových deštích. Část původní kanalizace slouží k odvádění dešťových vod nebo vod povrchových do vodoteče na západní straně obce. Veškeré výtoky ze septiků a žump byly zaslepeny a napojeny do nové splaškové kanalizace, které svádí odpadní vody do centrální mechanicko biologické ČOV.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění vyčištěných vod z ČOV bylo vydáno MÚ Nový Bydžov pod jednacím číslem V 11935/2009 1253/2009 Viz 8-95-23.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V rámci odstranění balastních vod z nátoku do centrální ČOV Nepolisy budou ve výhledovém období vybudovány oddílné splaškové stoky i v místech, kde nyní vedou pouze stoky jednotné. Tím dojde k omezení balastních vod, které nyní natékají do technologie ČOV a ke zlepšení čístících schopností. V návrhovém období budou dále na splaškovou kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé RD nebo jiné objekty a prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nepolisy 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nepolisy - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva