Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zadražany - CZ052.3602.5212.189677 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nepolisy

Číslo obce PRVKUK 189677
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.189677
Kód obce 570478
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.189677.01 Zadražany 18967 189677

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Zadražany leží v západní části bývalého okresu Hradec Králové cca 0,5 km severně od obce Nepolisy a cca 4 km severovýchodně od města Chlumec nad Cidlinou v nadmořských výškách 236 - 244 m n.m. Obec má cca 168 trvale bydlících obyvatel. Obcí prochází silnice II.tř./327 Nový Bydžov – Chlumec n. Cidlinou. Obec spadá pod obecní úřad Nepolisy. Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Nepolisy - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zadražany Trvale bydlící - - - 160 160 165 170
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 160 160 165 170

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nepolisy 939 935 942 957 961 972 962 955 964 962 986 984 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zadražany - - - 149 149 155 170

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 1
Maximální potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 1
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,89 0,93 0,97 1,02
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,79 0,83 0,86 0,90
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,44 0,47 0,49 0,51
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,34 0,36 0,38 0,39
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,10 0,11 0,11 0,12

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Zadražany má vybudován veřejný vodovod (rok 1998 – 1999), je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy a je zásobována z přivaděče DN 200 mm - LT Nový Bydžov – Chlumec nad Cidlinou. Zásobování obce zajišťují rozvodné řady PVC Ø 110 mm, které odbočují z tohoto přivaděče a jsou propojeny s vodovodem z obce Nepolisy na obec Luková. Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Prasek – 1500 m3 (281,84/286,84 m n.m.). Na systém veřejného vodovodu obce je napojena cca 1/3 obyvatel, ostatní jsou zásobováni vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s. a vlastníkem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD nebo jiné objekty a nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zadražany - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zadražany - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Zadražany je stávající dešťová kanalizace (zatrubněné příkopy) do které jsou zaústěny jak vody povrchové, tak předčištěné splaškové vody, ale i vody drenážní a také voda z okolního terénu. Kanalizace je nevyhovující a do budoucna může sloužit pouze pro povrchové odvodnění. Stávající dešťová kanalizace je vyústěna na třech místech do vodoteče a u komunikace na Nepolisy do silničního příkopu. Splaškové odpadní vody z jednotlivých domů jsou čištěny ve stávajících domovních septicích, případně jsou shromažďovány v žumpách na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k množství odpadních vod je vhodné řešit převod odpadních vod pomocí kombinovaného systému gravitační a tlakové kanalizace do stokové sítě obce Nepolisy a dále na centrální ČOV Nepolisy, kde budou likvidovány. Převádění splaškových odpadních vod budou v obci pomáhat dvě tlakové čerpací stanice, které doplní gravitační stokové sítě. V rámci schváleného projektu se počítá s vybudováním nové kanalizace s čerpacími stanicemi mezi lety 2020 - 2021. Do doby výstavby nové kanalizace a čerpacích stanic doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a smlouvou na vyvážení. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zadražany 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zadražany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva