Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chudonice - CZ052.3602.5212.107191 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nový Bydžov

Číslo obce PRVKUK 107191
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.107191
Kód obce 570508
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.107191.01 Chudonice 10719 107191

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec (místní část) Chudonice leží cca 26 km severozápadně od Hradce Králové mezi tratí ČD a řekou Cidlinou v nadmořských výškách cca 224 – 228 m n.m. Jedná se o místní část města Nový Bydžov (spadá pod městský úřad Nový Bydžov) . Chudonice mají cca 512 trvale bydlících obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 - vodovod, kanalizace, ČOV
Územní plán Nový Bydžov, právní stav po vydání Změny č. 1, Regio-projektový ateliér s.r.o., 3/2017
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace,Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chudonice Trvale bydlící - - - 512 512 512 512
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 512 512 512 512

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nový Bydžov 7177 7162 7129 7098 7055 7052 7076 7043 7005 6986 6935 6924 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chudonice - - - 512 512 512 512

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 60 60 60 60
Maximální potřeba vody m3/den - - - 72 72 72 72
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 60,15 60,15 60,15 60,15
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 92,53 92,53 92,53 92,53
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 55,41 55,41 55,41 55,41
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 37,12 37,12 37,12 37,12
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 12,07 12,07 12,07 12,07

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec (místní část) má vybudován veřejný vodovod, který je součástí vodovodní sítě města Nový Bydžov. Vodovod je v majetku Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní a.s.
 
IČME :5212-707163-48172898-1/1
IČPE: 5212-707163-48172898-1/1-27461211
 
V současné době je již v provozu Vodárenská soustava Východní Čechy s dokonalým využitím zdrojů v území této soustavy. Součástí této soustavy je i přívodní řad DN 400 mm do Nového Bydžova. Východně od Nového Bydžova se nachází zemní vodojem Prasek o obsahu 1500 m3 (281,84/286,84 m n.m.), do kterého je tento přívodní řad napojen. Severozápadně od Nového Bydžova se nachází zemní vodojem Starý Bydžov (2 x 250 m3 – 281,0/284,60) a věžový vodojem Starý Bydžov (100 m3 – 299,40/302,60). Tyto vodojemy jsou propojeny s Vodárenskou soustavou. V severní části města je úpravna vody s čerpací stanicí (11,5 l/s) a posilovací čerpací stanice (14 l/s), ze kterých je voda čerpána do vodojemů ve Starém Bydžově.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chudonice - - - 512 512 512 512

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chudonice - - - 512 512 512 512

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 39,08 39,06 39,03 39,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 22,67 15,11 7,56 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 23,30 15,53 7,77 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 13,51 9,01 4,50 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve obci je vybudována jednotná kanalizační síť, která je svedena na centrální čistírnu odpadních vod v Novém Bydžově. Kanalizace je ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5212-707163-48172898-3/1
IČPE: 5212-707163-48172898-3/1-27461211
 
Kmenová stoka odvádí odpadní vody na východní část obce kde je odlehčovací komora a čerpací stanice, která přečerpává odpadní vody z Chudonic na ČOV Nový Bydžov.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizační síť a tím i na ČOV dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a prováděna běžná údržba. Stávající kanalizace, která nevyhovuje, bude rekonstruována.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chudonice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chudonice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva