Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Skochovice - CZ052.3602.5212.148334 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nový Bydžov

Číslo obce PRVKUK 148334
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.148334
Kód obce 570508
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.148334.01 Skochovice 14833 148334

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Skochovice leží cca 36 km západně od Hradce Králové a cca 6 km západně od města Nový Bydžov v nadmořských výškách cca 236 – 250 m n.m. Obec má cca 201 trvale bydlících obyvatel. Obcí prochází páteřní komunikace Nový Bydžov – Městec Králové, podél které se rozprostírá většina zástavby. Jedná se o typickou vesnickou zástavbu.
Skochovice jsou místní částí města Nový Bydžov.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 - vodovod
Územní plán Nový Bydžov, právní stav po vydání Změny č. 1, Regio-projektový ateliér s.r.o., 3/2017
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace,Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skochovice Trvale bydlící - - - 201 201 201 201
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 201 201 201 201

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nový Bydžov 7177 7162 7129 7098 7055 7052 7076 7043 7005 6986 6935 6924 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skochovice - - - 201 201 201 201

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 24 24 24 24
Maximální potřeba vody m3/den - - - 28 28 28 28
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 23,61 23,61 23,61 23,61
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 36,32 36,32 36,32 36,32
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 21,75 21,75 21,75 21,75
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 14,57 14,57 14,57 14,57
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,74 4,74 4,74 4,74

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Skochovice má vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vodovod je v majetku Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5212-748331-48172898-1/1
IČPE: 5212-707163-48172898-1/1-27461211
 
Do obce je veden zásobní řad z jižního směru od obce Nepolisy a zásobní řad ze severního směru od podzemního vodojemu Starý Bydžov (2x 250 m3, 281,0 / 284,40 m n. m.) přes obec Hlušice, Hlušičky a Žantov. Z hlavního zásobního řadu v obci odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Prasek – 1500 m3 (281,84/286,84 m n.m.).
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skochovice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skochovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ není vybudována kanalizace. Je využíván systém propustků, struh a příkopů.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ není vybudována obecní ČOV. Odpadní vody z nemovitostí jsou vsakovány nebo odváženy k likvidaci na nejblížší příslušnou ČOV. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků je není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve Skochovicích není v současné době vybudována kanalizační síť. Je plánováno její vybudování.
 
V budoucnu je požadováno centrální čištění odpadních vod.
 
Možnost realizace ale nutné ověřit studií, zda je vodnost toku, do něhož budou přečištěné odpadní vody vypouštěny, dostatečná.
Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod by bylo prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích.
 
Novou kanalizaci a ČOV, vzhledem k předpokládaným finančním nárokům na tuto stavbu a počtu obyvatel v obci, navrhujeme realizovat po návrhovém období (po r. 2030). Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti.U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s vypouštěním do vodních toků, případně vsakováním s povolením výjimky od vodopr. úÚřadu

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Skochovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Skochovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva