Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Žantov - CZ052.3602.5212.148342 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nový Bydžov

Číslo obce PRVKUK 148342
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.148342
Kód obce 570508
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.148342.01 Žantov 14834 148342

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Žantov leží cca 31 km západně od Hradce Králové a cca 6 km západně od města Nový Bydžov v nadmořských výškách cca 250 – 254 m n.m. Obec má cca 9 trvale bydlících obyvatel. Obcí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. Jedná se o typickou vesnickou zástavbu.
Žantov je místní částí města Nový Bydžov.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 - vodovod,
Územní plán Nový Bydžov, právní stav po vydání Změny č. 1, Regio-projektový ateliér s.r.o., 3/2017
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace,Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žantov Trvale bydlící - - - 9 9 9 9
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 24 24 24 24

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nový Bydžov 7177 7162 7129 7098 7055 7052 7076 7043 7005 6986 6935 6924 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žantov - - - 9 9 9 9

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 1
Maximální potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 1
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,06 1,06 1,06 1,06
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,63 1,63 1,63 1,63
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,97 0,97 0,97 0,97
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,65 0,65 0,65 0,65
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,21 0,21 0,21 0,21

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec má vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vodovod je v majetku Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5212-748331-48172898-1/1
IČPE: 5212-707163-48172898-1/1-27461211
 
Napojení obce na vodárenskou soustavu je provedeno ze severního směru od Starého Bydžova přes Hlušice a Hlušičky a zásobní řad pokračuje přes Skochovice dále na obec Kamilov a Střihov, možností je dočasné nouzové zásobení i směrem Lužec nad Cidlinou, Nepolisy a Chlumec nad Cidlinou nebo naopak
 
Obec je v tlakovém pásmu zemního vodojemu Starý Bydžov (2 x 250 m3 – 281,00/284,60 m n.m.).
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žantov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žantov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ není vybudována kanalizace. Je využíván systém propustků, struh a příkopů.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ není vybudována obecní ČOV. Odpadní vody z nemovitostí jsou vsakovány nebo odváženy k likvidaci na nejblížší příslušnou ČOV. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků je není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s vypouštěním do vodních toků, případně vsakováním s povolením výjimky od vodopr. úřadu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žantov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žantov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva