Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nový Bydžov - CZ052.3602.5212.409774 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nový Bydžov

Číslo obce PRVKUK 409774
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.409774
Kód obce 570508
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.409774.01 Nový Bydžov 40977 409774

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Město Nový Bydžov leží cca 25 km severozápadně od Hradce Králové mezi tratí ČD a řekou Cidlinou v nadmořských výškách cca 226 – 236 m n.m. Město se nachází na křižovatce silnic Nový Bydžov – Chlumec n/Cidlinou a silnice Nový Bydžov – Městec Králové. V centu města je na Masarykově náměstí kruhový objezd těchto dvou silnic. Nejcennější památkou je samotný středověký půdorys středu města a gotický kostel sv. Vavřince z počátku 14. století. Město má cca 5634 trvale bydlících obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 - vodovod, kanalizace, ČOV
Územní plán Nový Bydžov, právní stav po vydání Změny č. 1, Regio-projektový ateliér s.r.o., 3/2017
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace,Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Bydžov Trvale bydlící - - - 5 634 5 634 5 634 5 634
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 5 634 5 634 5 634 5 634

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nový Bydžov 7177 7162 7129 7098 7055 7052 7076 7043 7005 6986 6935 6924 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Bydžov - - - 5 634 5 634 5 634 5 634

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 662 662 662 662
Maximální potřeba vody m3/den - - - 794 794 794 794
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 661,90 661,90 661,90 661,90
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1 018,17 1 018,17 1 018,17 1 018,17
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 609,71 609,71 609,71 609,71
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 408,46 408,46 408,46 408,46
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 132,83 132,83 132,83 132,83

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Město Nový Bydžov je zásobováno veřejnými vodovody. Vodovody jsou napojeny na Vodárenskou soustavu východní Čechy. Vodovod Nový Bydžov je v majetku Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Provozovatelem vodovodu je Královéhradecká provozní a.s.
 
IČME Nový Bydžov RSV:5212-707163-48172898-1/1
IČPE Nový Bydžov RSV: 5212-707163-48172898-1/1-27461211
 
Součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy je i přívodní řad DN 400 mm do Nového Bydžova. Východně od Nového Bydžova se nachází zemní vodojem Prasek o obsahu 1500 m3 (281,84/286,84 m n.m.), do kterého je tento přívodní řad napojen. Severozápadně od Nového Bydžova se nachází zemní vodojem Starý Bydžov (2 x 250 m3 – 281,0/284,60 m n.m.) a věžový vodojem Starý Bydžov (100 m3 – 299,40/302,60). Tyto vodojemy jsou propojeny s Vodárenskou soustavou.
V severní části města je úpravna vody. Úpravna vody je součástí skupinového vodovodu Nový Bydžov, který je propojen s vodárenskou soustavou Východní Čechy. Do úpravny vody se přivádí surová voda z Prameniště I. a III., ve které  jsou obsaženy poměrně vysoké koncentrace železa a manganu. Technologie úpravny je dvoustupňová. První část – intenzifikace - je samostatný třípodlažní objekt. V prvním podlaží je armaturní prostor, ve druhém podlaží je místnost pro dávkování manganistanu draselného se dvěma nádržemi, ve třetím podlaží jsou flokulační nádrže a dva lamelové separátory s usazovacím prostorem. Předčištěná voda je vedena na první stupeň čištění, který tvoří 5 pískových tlakových filtrů, Filtrační náplň je křemenný písek o zrnitosti 1,0 – 1,6 mm a výška náplně je jeden metr. Následuje druhý stupeň úpravy tvořený čtyřmi tlakovými filtry, jejichž parametry jsou stejné jako u filtrů prvního stupně čištění.  Za druhým stupněm čištění je umístěna akumulační nádrž, odkud je voda čerpána do sítě. Součástí úpravny je i sedimentační jímka pro odkalovací vodu z filtrů, kde železo a mangan sedimentují. Kapacita úpravny je 11,5 l/s.
Zástavba města je v tlakovém pásmu vodojemu Prasek o obsahu 1500 m3 (281,84/286,84 m n.m.).
Ve vlastním městě je rozvedena rozsáhlá vodovodní síť, ze které jsou zásobeny jednotlivé objekty.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. Staré nevyhovující řady budou průběžně nahrazovány novými.
 
Pokročilé metody pro stanovení pesticidů v surové vodě zjistily ve zdrojích znečištění pesticidy. Pro odstranění pesticidů bude nezbytné provést stavební a technologické úpravy úpravny vody, které umožní znečištění pesticidy odstranit.
  
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že vodovodní síť města Nový Bydžov je zásobována z více zdrojů, je možné při vyřazení jednoho či několika zdrojů zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zdrojů zbývajících.
Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Bydžov - - - 5 634 5 634 5 634 5 634

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Bydžov - - - 5 634 5 634 5 634 5 634

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 447,16 441,17 435,19 429,20
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 259,36 172,90 86,45 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 249,59 166,39 83,20 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 144,77 96,51 48,26 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve městě je vybudována jednotná i oddílná kanalizační síť, která je svedena na centrální čistírnu odpadních vod. Kanalizace Nový Bydžov SS je ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5212-707163-48172898-3/1
IČPE: 5212-707163-48172898-3/1-27461211
 
Kmenová stoka odvádí odpadní vody ze středu města, část jižní zástavby a část zástavby až po zatrubený potok Švarcava. Další stoky odvodňují středovou a severní část města. Metličany a Chudonice jsou rovněž svedeny na centrální ČOV.
 
Základní údaje ČOV:
IČME: 5212-707163-48172898-4/1
IČPE: 5212-707163-48172898-4/1-27461211
 
Areál čistírny odpadních vod Nový Bydžov se nachází v průmyslové zóně na východním okraji města Nový Bydžov města, na pravém břehu řeky Cidliny. ČOV byla uvedena do zkušebního provozu v roce 1992. Původně byla navržena jednak pro čištění městských vod a jednak pro čištění průmyslových vod z koželužny a mlékárny, s kapacitou 53 500 ekvivalentních obyvatel.
Radikální omezení provozu mlékárny a koželužny v Novém Bydžově v roce 2007 mělo negativní vliv na výkon čistírny. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. v tomto roce odkoupila čistírnu od původního majitele a provozovatele a.s. ČOV Nový Bydžov a zahrnula ji do regionální vodohospodářské infrastruktury, kterou provozuje společnost Královéhradecká provozní, a.s.
Vzhledem k tomu, že původní zastaralé zařízení již nebylo schopno vyhovět zpřísněným zákonným požadavkům na kvalitu odpadní vody vypouštěné z ČOV, byla v listopadu roku 2009 zahájena rekonstrukce této mechanicko – biologické ČOV. Účelem rekonstrukce bylo zlepšení kvality OV na jejím odtoku do Cidliny. Modernizací prošla zejména strojní a elektro technologická část čistírny, u hlavních objektů byla provedena úprava pohledového řešení. Rekonstrukce vyřešila i moderní nakládání s kalem spočívající v instalaci nové odstředivky. Důležitým prvkem je zřízení povodňové čerpací stanice, která zajistí bezpečné odvedení OV z městské kanalizace za souběžného výskytu zvýšené hladiny vody v řece Cidlině a intenzivního deště ve městě.
Kapacita čistírny byla snížena na 9100 EO a její efekt přizpůsoben současným potřebám. Kapacita po rekonstrukci plně postačí pro potřeby města Nový Bydžov a přilehlých obcí. Zařízení čistírny dnes bezpečně zajistí čištění městských OV v souladu s platnou legislativou.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizační síť a tím i na ČOV dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a prováděna běžná údržba. Stávající kanalizace, která nevyhovuje, bude rekonstruována.
 
Na stávající kanalizační síť se v návrhovém období (do r. 2030) uvažuje s napojením kanalizačního přivaděče (v severní části města) z obce Sloupno. Po návrhovém období (po r. 2030) je možno uvažovat (v severozápadní části města) s napojením výtlaku z obce Starý Bydžov.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nový Bydžov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nový Bydžov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva