Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Ohnišťany - CZ052.3602.5212.109282 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Ohnišťany

Číslo obce PRVKUK 109282
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.109282
Kód obce 570516
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.109282.01 Ohnišťany 10928 109282

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Ohnišťany leží cca 25 km severozápadně od Hradce Králové a cca 10 km severně od města Nový Bydžov v nadmořských výškách okolo 240 – 252 m n.m. Zástavba obce má charakter venkovského typu – převládá zástavba rodinných domků. Obec má 325 trvale bydlících obyvatel ve 110 domech, dalších 20 rekreantů bydlí v celkem 10ti chalupách. Většina zástavby se nachází kolem místních komunikací.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018
Kanalizace a ČOV Ohnišťany, DUR, PROIS a.s, 10/2016
Rozšíření kanalizace Ohnišťany, DUR, PROIS a.s, 12/2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ohnišťany Trvale bydlící - - - 325 330 340 350
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 345 350 360 370

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ohnišťany 302 300 306 303 300 305 306 316 325 328 332 333 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ohnišťany - - - 310 315 325 330

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 47 48 49 50
Maximální potřeba vody m3/den - - - 56 57 58 60
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 46,65 47,65 48,66 49,66
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 41,27 42,16 43,05 43,93
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 29,33 30,64 31,95 33,26
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 11,93 12,19 12,44 12,70
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,38 5,62 5,86 6,10

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci jsou vybudovány veřejné vodovody Ohnišťany - Vodovod DN 100 o délce 0,842 km a vodovod Ohnišťany RVS o délce 5,71 km, které jsou součástí skupinového vodovodu VSVČ. Vlastníkem vodovodu Ohnišťany - Vodovod DN 100 je obec Ohnišťany, vlastníkem Ohnišťany RVS je VAK Hradec Králové, a.s. Provozovatelem obou vodovodů je Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME Ohnišťany - Vodovod DN 100: 5212-709280-00269255-1/1
IČME Ohnišťany RVS: 5212-709280-48172898-1/1
IČPE skupinového vodovodu: 5212-707163-48172898-1/1-27461211
 
Obec Ohnišťany je napojena na VSVČ ze směru od Nového Bydžova přes Králíky, Myštěves a Šaplavu. Odtud voda natéká do akumulační nádrže 2x 50 m3. Z akumulace je pomocí automatické tlakové stanice voda dodána do sítě obce Ohnišťany, Staré Smrkovice a Nevratice. V obci jsou provedeny řady DN 100 a DN 80.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je ÚV Nový Bydžov.
U objektů s vlastní studnou bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ohnišťany - - - 0 125 300 350

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ohnišťany - - - 0 125 300 350

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 11,67 23,33 35,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 7,00 14,00 21,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována dešťová kanalizace, která je vzhledem k topografii terénu vyústěna na čtyřech místech do Ohnišťanského potoka. Vlastní kanalizace dnes neodpovídá vodohospodářským předpisům, protože svádí nejen vody dešťové, ale i značné množství vod balastních. Do této kanalizace jsou zaústěny předčištěné vody splaškové ze septiků. Splašková vody z 10 RD je přečištěna v DČOV, v obci je dále neznámý počet septilků a jímek na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k situování území (niva Javorky, vodní zdroje Ohnišťany) bude likvidace odpadních vod řešena oddílnou kanalizací svedenou na nově vybudovanou ČOV. Stávající kanalizace bude využívána pro odvedení dešťových vod.
Výstavba kanalizační sítě v obci Ohnišťany proběhne ve 3 etapách - 1. etapa do roku 2020, 2. etapa do roku 2025 a 3. etapa do roku 2030.
 
V 1. etapě výstavby bude vybudována nová oddílná splašková kanalizace, která bude odvádět odpadní vody od obyvatelstva a tyto odpadní vody budou čištěny na centrální ČOV v Ohnišťanech.
Navržená mechanicko–biologická čistírna odpadních vod je určena pro zneškodnění splaškových odpadních vod z obce Ohnišťany, kraj Královéhradecký. Čistírna je schopna plynule reagovat na změny látkového a hydraulického zatížení ČOV v rozsahu 30 – 120 % projektované kapacity.
Odpadní vody budou svedeny novou splaškovou kanalizační sítí do čerpací stanice a dále výtlakem do objektu mechanického předčištění na ČOV. Vyčištěná voda odtéká gravitačním potrubím přes měrný objekt do místního recipientu.
Čistírna odpadních vod je navržena na základě nátokových parametrů odvozených z průměrného denního nátoku odpadních vod Q24 = 52,8 m3/d a látkového zatížení 24,0 kg BSK5/d, které odpovídá 400 EO.
Dále bude vybudováno celkem 1,204 km gravitační kanalizace PPUR2 DN 300 a 1xČS o výkonu 6 kW.
Celková výše investičních nákladů v 1. etapě je dle metodického pokynu Mze čj. 401/2010-15000 10,779 mil. Kč.
 
V 2. etapě výstavby bude vybudováno 1xČS, výtlak PE DN90 a délce 0,302 km a gravitační splašková kanalizace PP DN 300 o délce 1,376 km.
Celková výše investičních nákladů v 2. etapě je dle metodického pokynu Mze čj. 401/2010-15000 6,547 mil. Kč.
 
Rozsah 3. etapy není v okamžiku aktualizace PRVK (r. 2018) znám.
 
Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ohnišťany 0,0 17 326,0 17 326,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ohnišťany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva