Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Olešnice - CZ052.3602.5205.110353 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Olešnice

Číslo obce PRVKUK 110353
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.110353
Kód obce 570524
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.110353.01 Olešnice 11035 110353

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Olešnice leží v jihozápadní části okresu Hradec Králové, Královéhradeckého kraje. Olešnice se nachází cca  2km jižně od města Chlumec nad Cidlinou, v nadmořských výškách 237 – 210 m n.m. Obec má 227 trvale bydlících obyvatel. V obci převládá zástavba rodinných domů. Olešnický rybník o výměře vodní plochy 4,86 ha se nalézá na Olešnickém potoce asi 0,5 km západně od centra Obce Olešnice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí kanalizace
Informace obce Olešnice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Olešnice Trvale bydlící - - - 284 295 305 315
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 284 295 305 315

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Olešnice 307 316 319 327 333 338 352 357 366 374 381 376 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Olešnice - - - 227 238 248 258

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 20 21 22 23
Maximální potřeba vody m3/den - - - 30 32 33 34
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 20,19 21,11 22,03 22,95
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 19,63 20,52 21,42 22,31
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 17,16 17,94 18,72 19,50
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,48 2,59 2,71 2,82
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,56 0,59 0,61 0,64

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Olešnice má realizován vodovod  který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy.
Vodovod je napojen na vodovodní síť města Chlumec nad Cidlinou a pokračuje podél komunikace až do Olešnice a dále až do obce Levín. V obci z hlavního zásobovacího řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Chlumec nad Cidlinou o obsahu 1650 m3 (257,20/262,60 m n.m.), který se nachází v západní části města Chlumec nad Cidlinou (lokalita Na Františku).
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Provozovatelem je Královéhradecká provozní, a. s. a vlastníkem vodovodu je společnost Vodovdy a kanalizace Hradec Králové, a. s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Výhledově budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Olešnice - - - 102 113 123 133

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Olešnice - - - 102 112 123 133

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 9,22 10,15 11,09 12,02
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 5,73 6,31 6,89 7,47
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,68 0,75 0,82 0,89
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,43 0,47 0,52 0,56

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována nová oddílná gravitační (splašková) kanalizace. Veškeré splaškové vody jsou sítí splaškové kanalizace svedeny čerpací stanicí směrem na Západ obce, kde je zřízena centrální přečerpávací stanice, která čerpá shromážděné splaškové vody na ČOV Chlumec nad Cidlinou. Původní kanalizace je využívána pro odvod dešťových vod z komunikací a jednotlivých nemovitostí.
Provozovatel kanalizace je Královéhradecká provozní, a. s. a vlastníkem je obec Olešnice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Výhledově budou na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok a prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Olešnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Olešnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva