Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Osice - CZ052.3602.5205.113051 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Osice

Číslo obce PRVKUK 113051
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.113051
Kód obce 570532
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.113051.01 Osice 11305 113051

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Osice se nachází cca 10 km jihozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách cca 240 – 270 m n.m. Obec se nachází na jižním okraji terénního zlomu Urbanické brázdy. Obec je charakteristická velkými výškovými rozdíly. Terén jižní části obce se svažuje směrem k jihu, východní část se svažuje směrem východním. Severní část obce směrem k obci Osičky a Trávnik je bez větších výškových rozdílů. Na vrcholu návrší se nachází i stávající škola, která má realizovanou vlastní čistírnu odpadních vod. Obec má 320 trvale bydlících obyvatel. V obci se nachází firma Agrodružstvo (zemědělská výroba).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Osice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osice Trvale bydlící - - - 320 320 325 330
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 320 320 325 330

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Osice 470 479 473 480 477 477 481 490 488 496 515 527 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osice - - - 275 285 300 330

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 45 48 51 54
Maximální potřeba vody m3/den - - - 54 58 61 65
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 45,10 48,11 51,12 54,12
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 39,90 42,56 45,22 47,88
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 15,19 16,20 17,21 18,23
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 24,71 26,36 28,01 29,65
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,20 5,55 5,90 6,25

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je napojena na Vodárenskou soustavu Východní Čechy – na vodojem v Dobřenicích. Přívodní řad je přiveden z Osiček a probíhá přes Osice, za kterými se dělí pro zásobování Trávníku a Poliz. Zástavba obce je zásobena vodou z jednotlivých rozvodných řadů. Na trase vysazené hydranty plní též funkci požárního zabezpečení. Provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s. a vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nové objekty a prováděna pouze běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při potížích se zásobami vody ve studních nebo ve vodovodním řadu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osice - - - 310 310 315 320

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osice - - - 310 310 315 320

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 22,78 23,11 23,45 23,78
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,33 4,39 4,46 4,52
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v obci vybudována kombinovaná oddílná splašková kanalizace, do které jsou zaústěny odpadní vody z objektů. Kanalizace je převážně gravitační, v místech s negativním převýšením je tento výškový rozdíl překonáván čerpacími šachtami. Vody jsou odváděny přes obec Trávník severně pod ní do čerpací šachty s průtokoměrem a tlakově dopravovány na ČOV Lhota pod Libčany. Veškeré přepady ze septiků byly zaslepeny a nově od objektů přímo napojeny do splaškové kanalizace. Na základě smlouvy mezi obcí Osice a Lhotou pod Libčany jsou splaškové odpadní vody dopravovány na ČOV Lhota pod Libčany, kde jsou likvidovány.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na splaškovou kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé RD nebo jiné objekty a nově zastavěné lokality. Dále bude na kanalizaci prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Osice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Osice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva