Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Polizy - CZ052.3602.5205.125474 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Osice

Číslo obce PRVKUK 125474
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.125474
Kód obce 570532
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.125474.01 Polizy 12547 125474

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Polizy se nachází cca 9 km jihozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách cca 246 – 266 m n.m. Obec leží na severním svahu vpravo od silnice II. Třídy Osice – Lhota pod Libčany na silnici III. tř. na Žižkovec. Terén celé obce je členitý. Bytová zástavba je situována převážně podél komunikace, pouze severovýchodní část obce leží pod svahem na přilehlé místní komunikaci. Obec má 67 trvale bydlících obyvatel. Obec spadá pod obecní úřad Osice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Osice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Polizy Trvale bydlící - - - 67 67 72 72
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 67 67 72 72

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Osice 470 479 473 480 477 477 481 490 488 496 515 527 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Polizy - - - 34 45 55 72

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 5 7 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 7 8 10
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,99 5,47 6,96 8,44
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,53 4,84 6,16 7,47
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,07 2,84 3,61 4,38
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,46 2,00 2,54 3,09
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,46 0,63 0,80 0,97

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je napojena na Vodárenskou soustavu Východní Čechy – na vodojem v Dobřenicích. Přívodní řad je přiveden z Osiček a probíhá přes Osice, za kterými se dělí pro zásobování Trávníku a Poliz. Zástavba obce je zásobena vodou z jednotlivých rozvodných řadů. Na trase vysazené hydranty plní též funkci požárního zabezpečení. Provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s. a vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nové objekty a prováděna pouze běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při potížích se zásobami vody ve studních nebo ve vodovodním řadu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Polizy - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Polizy - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v malé části obce srážková kanalizace, která odvádí část dešťových vod do melioračního příkopu. Vzhledem k délce a trase kanalizace je její funkce pro obec zanedbatelná. Srážkové vody z asfaltové komunikace odtékají volně do terénu. Odpadní vody z objektů jsou přes septiky odváděny buď do zmíněné kanalizace, do příkopů nebo do vyvážených jímek. Obec nemá čistírnu odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k absenci vodoteče se stálým průtokem není možné v obci vybudovat samostatnou ČOV. Proto je navržena nová oddílná splašková kanalizace v Polizech, která by se po vybudování napojila do kanalizace Osice-Trávník, která odvádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod ve Lhotě pod Libčany. Kanalizace by byla z větší části gravitační a v místech s negativním výškovým převýšením by s překonáním tohoto rozdílu pomáhaly čerpací šachty s výtlačným kanalizačním řadem. Po realizaci této kanalizace by došlo k zaslepení veškerých septiků a žump do dešťové kanalizace a bylo by provedeno přímé napojení odpadních vod z objektů do nové splaškové kanalizace. Do doby výstavby nové kanalizační sítě, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a smlouvou na vyvážení. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtry nebo domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Polizy 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Polizy - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva