Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Osičky - CZ052.3602.5205.113093 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Osičky

Číslo obce PRVKUK 113093
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.113093
Kód obce 570541
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.113093.01 Osičky 11309 113093

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Osičky se nachází cca 11 km jihozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách cca 250 – 272 m n.m. Obec se nachází na jižním okraji terénního zlomu Urbanické brázdy. Obec má 165 trvale bydlících obyvatel v 56 rodinných domech. V obci se nachází 10 chalup, ve kterých bydlí 10 rekreantů. V obci převládá zástavba rodinných domů.
Nepředpokládá se vetší nárůst počtu obyvatel. Územní plán obce se v současnosti aktualizuje.
 
V obci se nachází Agrodružstvo Lhota pod Libčany (kravín), odpadní vodu čistí na vlastní ČOV.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace, ČOV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018
Digitální zákres stávající kanalizace,IKKO, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osičky Trvale bydlící - - - 165 170 175 180
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 175 180 185 190

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Osičky 133 142 145 151 148 147 150 161 166 165 159 161 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osičky - - - 101 106 111 116

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 11 12 12 13
Maximální potřeba vody m3/den - - - 14 14 15 16
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 11,36 11,92 12,48 13,05
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 10,05 10,55 11,05 11,54
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,15 9,03 9,91 10,80
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,91 2,00 2,10 2,19
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,31 1,45 1,59 1,74

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Osičky je realizován vodovod Osičky RVS o délce 2,931 km , který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s., provozovatel Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-713091-48172898-1/1
IČPE: 5205-627747-48172898-1/1-27461211
Počet zásobených trvale bydlících obyvatel: 101
 
Hlavní zásobní řad je napojen na stávající zásobní vodovodní řad Dobřenice – Syrovátka DN 150 mm (PVC Ø 160) na konci zástavby obce Syrovátka. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady PVC DN 90 mm a rPe DN 50 mm pro zástavbu.
Zástavba je v tlakovém pásmu věžového vodojemu Dobřenice (250 m3).
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Obyvatelé nenapojeni na vodovod jsou zásobování vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Nouzové zásobování připojených obyvatel lze též zajistit dovozem vody z ÚV Chlumec nad Cidlinou(cca 20 km). U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osičky - - - 130 135 140 145

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osičky - - - 130 135 140 145

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 12,47 12,95 13,42 13,90
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,29 3,41 3,54 3,67
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci se nachází splašková gravitační kanalizace o celkové délce 1,98 km. Vlastníkem a provozovatelem je obec Osičky.
 
Základní údaje kanalizace
IČME: 5205-713091-00653390-3/1
IČPE: 5205-713091-00653390-3/1-00653390
Počet připojených trvale bydlících obyvatel: 130
 
Kanalizace je připojena na obecní ČOV. Odpadní vody z nemovitostí, které nejsou napojeny na kanalizační síť, jsou ze septiků a DČOV vsakovány či odváděny do recipientu, kterým je Černská strouha.
 
Obecní ČOV je mechanicko-biologická s kapacitou 200 EO, bez kalového hospodářství. Kaly z ČOV jsou vyváženy na ČOV v Pardubicích. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do recipientu, kterým Černská strouha, identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 422524.
 
Základní údaje ČOV:
IČME: 5205-713091-00653390-4/1
IČPE: 5205-713091-00653390-4/1-00653390
Počet připojených obyvatel: 130
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizační síť a tím i na ČOV dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a prováděna běžná údržba.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Dále navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Osičky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Osičky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva